Kan­san­musiik­kia ja kuo­ro­lau­lua Iin Syys­soi­tos­sa

Iin Laulupelimannien järjestämässä Syyssoitossa kuullaan useita eri kokoonpanoja. Kuvassa Iin Laulupelimannit kesän 2019 Kaustisen esiintymiskeikalla.

Iin Lau­lu­pe­li­man­nien Syys­soit­to-kon­sert­ti jär­jes­te­tään ensi sun­nun­tai­na jo 22. ker­taa. Kon­sert­ti sisäl­tää run­saas­ti moni­puo­lis­ta kan­san­musiik­kia ja kuo­ro­lau­lua eri soi­tin- ja lau­lu­ryh­mien esit­tä­mi­nä.

Ennen var­si­nais­ta kon­sert­tia peli­man­nit soit­ta­vat ylei­sön sisään­tul­les­sa ter­ve­tu­lo­musiik­ki­na suo­ma­lai­sia ja muis­ta­kin mais­ta peräi­sin ole­via kan­san­sä­vel­miä ja muu­ta­mia Kons­ta Jyl­hän kap­pa­lei­ta. Kon­ser­tin aloit­taa kaik­kien soit­to­ryh­mien yhtei­nen suu­ror­kes­te­ri. Sen jäl­keen vuo­rot­te­le­vat soi­tin­ryh­mät ja kuo­rot.

Syys­soi­tos­sa on muka­na Kemis­tä kak­si soi­tin­ryh­mää. Akus­ti­set on man­do­lii­ni-kita­ra-bas­so­ko­koon­pa­no, joka esiin­tyy lau­luso­lis­tin­sa Arja Hava­kan kans­sa. Kemis­tä tulee myös soit­to- ja lau­lu­ryh­mä Tik­ka­rit. Haa­pa­ran­nal­ta kon­sert­tiin tulee mukaan Juu­ret Suo­mes­sa -kuo­ro.

Oulun Huu­li­harp­pu­pe­li­man­nit esit­tä­vät nimen­sä mukai­ses­ti kap­pa­lei­ta huu­li­har­puil­le sovi­tet­tu­na. Oulus­ta on muka­na myös Poh­jan­kar­ta­non man­do­lii­nior­kes­te­ri, joka soit­taa omil­le instru­men­teil­leen sovi­tet­tu­ja kap­pa­lei­ta eri mais­ta.

Iin Lau­lu­pe­li­man­nit ja Kui­va­nie­men ja Simon Peli­man­nit esit­tää yhdes­sä useam­pi­ää­ni­sik­si sovi­tet­tu­ja kan­san­lau­lu­ja. Iin Lau­lu­pe­li­man­nit esiin­tyy kon­ser­tis­sa pie­nem­mäl­lä ja suu­rem­mal­la kokoon­pa­nol­la. Täl­lä ker­taa kon­ser­tis­sa kuul­laan muu­ta­ma oma­kin sävel­lys.

Ii-Team-soi­tin­ryh­mä koos­tuu Iin ja Kui­va­nie­men soit­ta­jis­ta. Ohjel­mis­tos­sa on van­haa, Oulun seu­dul­la soi­tet­tua musiik­kia 1800-luvun alku­puo­lel­ta. Kap­pa­leet ovat hyvää soit­to­tai­toa vaa­ti­via kat­ril­le­ja, pols­kia jne , joi­ta on soi­tet­tu muun muas­sa poh­jo­lan pää­kau­pun­geis­sa ja hoveis­sa 1800-luvul­la. Lisäk­si kuul­laan kan­san­musiik­kia monis­ta mais­ta, muun muas­sa Irlan­nis­ta, Ita­lias­ta ja Ame­ri­kas­ta. Iis­tä on muka­na ensim­mäis­tä ker­taa myös Iin Kan­sa­lais­opis­ton aikuis­ten lau­lu­ryh­mä.

Kon­ser­tin päät­tää kaik­kien esiin­ty­jien yhteis­esi­tys, jos­sa ylei­sö­kin pää­see osal­lis­tu­maan yhteis­lau­luun.

Kon­ser­tin aika­na arvo­taan käsioh­jel­man osta­nei­den kes­ken arpa­jais­pal­kin­to­ja. Kon­sert­ti on kah­vi­kon­sert­ti. Salin peräl­lä toi­mii kah­vi­la koko kon­ser­tin ajan.

Iin Syys­soit­to alkaa sun­nun­tai­na 13.10. kel­lo 14.00 Val­ta­rin kou­lul­la.