Kan­sal­li­set vesic­ros­si­ki­sat Illin­saa­res­sa

Yleisö pääsee seuraamaan vesicrossia Iin Illinsaaressa lauantaian. Kuva Jarno Valkonen.

Iiseu­dun kelk­kai­li­jat ry jär­jes­tää lau­an­tai­na ensim­mäis­tä ker­taa Oulun seu­dul­la kan­sal­li­set vesic­ros­si­ki­sat Iin Illin­saa­ren uima­ran­nal­la. Kil­pai­lut ovat Suo­men Moot­to­ri­lii­ton hyväk­sy­mät, ja nii­hin osal­lis­tuu kil­pai­li­joi­ta eri puo­li­ta Suo­mea sekä mah­dol­li­ses­ti jopa muis­ta Poh­jois­mais­ta.

Waterc­ross on veden pääl­lä, sul­je­tul­la vesia­lu­eel­la, moot­to­ri­kel­kal­la ajet­ta­va kil­pai­lu. Kil­pai­lut ovat avoi­met teh­das­val­mis­tei­sil­le ja itse­ra­ken­ne­tuil­le moot­to­ri­kel­koil­le, jot­ka täyt­tä­vät Suo­men Moot­to­ri­lii­ton ympä­ris­tö-, tur­val­li­suus- ja urhei­lusään­nös­tön vaa­ti­muk­set. Moot­to­rit ovat joko 2- tai 4-tah­ti­sia. Moot­to­ri­kel­kois­sa on eri­tyi­set mää­räyk­set muun muas­sa äänen, polt­toai­neen ja öljy­jen osal­ta siten, että nii­den käyt­töä on rajoi­tet­tu sekä polt­toai­nei­den ulos­pää­sy estet­ty.

Ylei­söl­le on luvas­sa täy­sin uuden­lai­nen koko per­heen moot­to­riur­hei­lu­ta­pah­tu­ma. Kil­pai­lu aje­taan ”mies mies­tä vas­taan” kol­men kel­kan yhteis­läh­tö­nä ovaa­lil­la radal­la ja upo­tuk­sil­ta tul­laan tus­kin vält­ty­mään.

Tätä var­ten on raken­net­tu kak­si nos­to­laut­taa, joi­den avul­la kel­kat nos­te­taan vedes­tä ylös. Kul­jet­ta­jat kul­je­te­taan vesi­je­teil­lä ran­taan, jon­ka jäl­keen teh­dään kel­kan ”kui­va­tus” ja jat­ke­taan kil­pai­lua. Tapah­tu­ma-alu­eel­ta löy­tyy ruu­an, mak­ka­ran ja vir­vok­kei­den myyn­ti sekä myös­kin annis­ke­lua­lue. Läh­tö- ja maa­lia­lu­eet sijait­se­vat Vih­ko­saa­ren uima­ran­nal­la. Kil­pai­lut alka­vat kel­lo 10 ja päät­ty­vät noin kel­lo 18 pal­kin­to­jen jakoon.

Tapah­tu­mas­sa panos­te­taan eri­tyi­ses­ti tur­val­li­suu­teen, ylei­sön viih­ty­vyy­teen sekä ympä­ris­tö­asioi­hin. Suo­men Moot­to­ri­lii­ton sään­nös­tös­sä on annet­tu vaa­ti­muk­set ympä­ris­tö- ja tur­val­li­suus­asioi­hin, joi­ta tul­laan nou­dat­ta­maan. Kil­pa­kul­jet­ta­jil­la pitää olla käy­tös­sä niin sano­tut huol­to­ma­tot, jot­ka suo­jaa­vat maas­ton huol­to­toi­men­pi­tei­den aika­na, sekä mini­mis­sään 6 kg:n jau­he­sam­mu­tin. Pai­kal­la on myös ea-hen­ki­lös­tö, ambu­lans­si ja sukel­ta­ja.

Iiseu­dun kelk­kai­li­jat ker­too, että kisat jär­jes­te­tään yhteis­työs­sä Iin kun­nan, Oulun Seu­dun Lea­de­rin, pai­kal­lis­ten yhdis­tys­ten, Pvo:n ja Kelk­ka­Kuu­meen kans­sa. Yhdis­tyk­sen tavoit­tee­na on saa­da tapah­tu­mas­ta vuo­sit­tai­nen SM- ja mah­dol­li­ses­ti jopa EM-tason kil­pai­lu.