Kalen­te­rin tee­ma­na Kii­min­ki­jo­ki

Upea Kiiminkijoki esittäytyy ensi vuoden kalenterissa.

Vapaa vir­ta Kii­min­ki­jo­ki. Vuo­den 2020 LC Hau­ki­pu­das Kel­lon kalen­te­rin tee­ma­na on koko Kii­min­ki­jo­ki aina alku­läh­teil­tä Hepo­kön­kääl­tä joki­suul­le Hau­ki­pu­taal­le saak­ka. Aivan vas­taa­vaa kalen­te­ria ei Ran­ta­poh­jan alu­eel­la lie­ne teh­ty aikai­sem­min.

Tai­tei­li­ja Kari Hol­ma on kuvan­nut joki­mai­se­mia jo useam­man vuo­den ajan. Kalen­te­rei­ta LC Hau­ki­pu­das Kel­lol­le hän on teh­nyt vuo­des­ta 1995 saak­ka eri aiheis­ta. Tämän vuo­den kalen­te­ris­sa avau­tuu monel­le uusia hie­no­ja mai­se­ma­ko­ke­muk­sia, Hepo­kön­kään lisäk­si monet muut­kin kos­ki­pai­kat, kuten Kal­lius­kos­ki, Kuri­mon­kos­ki, Innin kos­ki , Koi­te­lin kos­ki, Sämp­pi­kos­ki tai vaik­ka­pa van­han myl­lyn kos­ki­mai­se­ma Hau­ki­pu­taan Pie­tin­saa­res­ta. Joki on erit­täin moniu­lot­tei­nen, tote­aa Hol­ma.

Kalen­te­rin alku­vai­heis­sa on perin­teis­tä maa­lais­mai­se­maa suvan­to­paik­koi­neen ja lop­pu­vai­heis­saan erä­maa­mai­se­maa. Kalen­te­ri toi­mii myös oppaa­na vaik­ka­pa ret­kel­le jol­le­kin kalas­tus­pai­kan laa­vul­le. Kalen­te­rin lop­pu­puo­lel­ta löy­tyy kart­ta, johon on mer­kit­ty kuu­kausit­tais­ten kalen­te­ri­ku­vien pai­kat. Lisäk­si kart­ta-aukeal­ta löy­tyy run­saas­ti lisä­ku­via var­si­nais­ten kuu­kausi­ku­vien lisäk­si.

Kalen­te­ris­sa on tari­naa Kii­min­ki­joen vai­ku­tus­pii­ris­sä olleis­ta teol­li­suus­lai­tok­sis­ta, kuten sahois­ta ja myl­lyis­tä. Onpa Uta­jär­ven puo­lel­la Sär­ki­jär­vel­lä sijain­nut myös rau­ta­ruuk­ki, jon­ka jään­nök­siä on vie­lä jokin ver­ran näh­tä­vis­sä. Taka­kan­nen kat­sauk­ses­sa koros­te­taan myös sitä, että joki on muka­na Natu­ra- hank­kees­sa ja joen hyväk­si pyri­tään teke­mään koko ajan työ­tä. Kii­min­ki­joen pituus on 180 kilo­met­riä ja joes­sa on 70 kos­kea.

Kalen­te­rin pai­nos­mää­rä on 900 kap­pa­let­ta. Sitä tulee myyn­tiin koko Kii­min­ki­joen alu­eel­le mar­ket­tei­hin. Kalen­te­ri­tuo­tot ovat perin­tei­ses­ti men­neet nuo­ri­so­työn hyväk­si, mut­ta myös vete­raa­ne­ja on LC Hau­ki­pu­das Kel­lo tuke­nut ja myön­tä­nyt ruo­ka­se­te­lei­tä jou­lun aikaan.