Kaa­ha­ri ja huu­me­kus­ki jäi­vät kiin­ni

Lii­ken­teen val­von­taa suo­rit­ta­nut polii­si­par­tio mit­ta­si sun­nun­tai­na kel­lo 13.48 Poh­jan­tiel­lä Oulun­tul­lin lähel­lä tut­kal­la sadan kilo­met­rin nopeus­ra­joi­tusa­lu­eel­la vas­taan tule­val­le autol­le nopeu­dek­si 165 km/h.

Muu­ta­man minuu­tin kulut­tua kulut­tua toi­nen par­tio havait­si saman auton Rita­har­jun koh­dal­la. Siel­lä nopeus oli edel­leen koh­tuut­to­man suu­ri, 148 km/h sata­sen rajoi­tusa­lu­eel­la. Par­tio pysäyt­ti auton Kel­lon­väy­läl­lä.

Poh­jan­maal­ta kotoi­sin ole­va hie­man alle 30-vuo­tias mies mää­rät­tiin väliai­kai­seen ajo­kiel­toon tör­keän lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­sen vuok­si. Perus­tee­na oli vil­kas lii­ken­ne, ajo tapah­tui alu­eel­la jos­sa oli usei­ta tie­työ­mai­ta. Lisäk­si kul­jet­ta­jan havait­tiin ohit­te­le­van mui­ta auto­ja oikeal­ta moot­to­ri­tiel­lä.

Illal­la kel­lo 21 aikaan sama par­tio pysäyt­ti Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa hen­ki­lö­au­ton. Kul­jet­ta­jal­le teh­ty huu­mausai­ne­pi­ka­te­si antoi posi­tii­vi­sen tulok­sen amfetamiinille/metamfetamiinille. Kul­jet­ta­ja­na toi­mi­nut Oulu­lai­nen hie­man yli 40-vuo­tias mies mää­rät­tiin ajo­kiel­toon. Polii­si kir­ja­si riko­sil­moi­tuk­sen perus­tei­na rat­ti­juo­pu­mus ja huu­mausai­neen käyt­tö­ri­kos.