Jouk­ko­lii­ken­ne pysäh­tyy per­jan­tai­na

Lin­ja-autot eivä kul­je suu­rim­mak­si osak­si per­jan­tai­na, sil­lä Auto- ja kul­je­tusa­lan ammat­ti­jär­jes­tö AKT:n ja Raken­nus­lii­ton työn­sei­saus vai­kut­taa myös Oulun jouk­ko­lii­ken­tee­seen.

Mie­le­nil­mauk­sen vuok­si kaik­kia Oulun jouk­ko­lii­ken­teen vuo­ro­ja ei lii­ken­nöi­dä per­jan­tai­na 2.2. kel­lo 03.00–18.00 väli­se­nä aika­na. On odo­tet­ta­vis­sa, että bus­si­lii­ken­ne käyn­nis­tyy mie­le­nil­mauk­sen jäl­keen klo 18 alkaen vai­heit­tain.

Myö­häi­sil­lan vuo­rot ja yövuo­rot aje­taan toden­nä­köi­ses­ti jo nor­maa­lin aika­tau­lun mukai­ses­ti. On kui­ten­kin mah­dol­lis­ta, että joi­tain vuo­ro­ja jää aja­mat­ta.

Oulun kau­pun­gin net­ti­si­vuil­la on koko ajan päi­vi­tet­tyä tie­toa ajet­ta­vis­ta lin­jois­ta ja työn­sei­sauk­sen vai­ku­tuk­sis­ta.

Työn­sei­sauk­sen aika­na Oulun jouk­ko­lii­ken­teen aika­tau­lu­haut, reit­tiop­paat ja jl.oulunliikenne.fi-sivu eivät näy­tä ajan­ta­sais­ta tie­toa.