Joki­ran­nan kou­lun raken­nus­työt alkoi­vat

Uusi Jokirannan koulu nousee entisen jalkapallokentän paikkeille lukion ja Sykkeen viereen. (Kuva: Teea Tunturi)

Uuden Joki­ran­nan kou­lun raken­ta­mi­nen on alka­nut. Kou­lu raken­ne­taan Kii­min­gin kes­kus­taan Syke-talon ja lukion vie­reen.

Joki­ran­nan kou­lus­sa jär­jes­te­tään kes­ki­te­tys­ti Kii­min­gin alu­een perus­kou­lun ylä­luok­kien ope­tus ja lisäk­si kou­luun tulee kuu­des­luok­ka­lai­sia. Yhteen­sä kou­luun tulee noin 650 oppi­las­ta.

Joki­ran­nan kou­lua raken­ne­taan yhteis­toi­min­nal­li­se­na suun­nit­te­le ja raken­na -urak­ka­na. Tämä tar­koit­taa, että kou­lun käyt­tä­jät, suun­nit­te­li­jat, ura­koit­si­ja ja tilaa­ja istu­vat ns. bigroom-tilas­sa yhtei­sen pöy­dän ääres­sä. Näin jo suun­nit­te­lu­vai­hees­sa kaik­ki osa­puo­let pää­se­vät vai­kut­ta­maan lop­pu­tu­lok­seen.

– Täl­lä toi­min­ta­ta­val­la saam­me vaih­taa mie­li­pi­tei­tä avoi­mes­ti ja pysym­me kaik­ki peril­lä hank­keen tilan­tees­ta. Tavoit­tee­na on kehit­tää yhdes­sä mah­dol­li­sim­man hyvä koko­nai­suus, han­ke­pääl­lik­kö Juha Kai­san­lah­ti Oulun Tila­pal­ve­luis­ta ker­too.

– Kou­lun toi­vei­ta ja tavoit­tei­ta on otet­tu erit­täin hyvin huo­mioon. Tämä on tär­ke­ää, kos­ka juu­ri oppi­laat, opet­ta­jat ja muu kou­lun hen­ki­lös­tö tule­vat elä­mään arke­aan uusis­sa tilois­sa päi­vit­täin vuo­si­kym­me­niä. Kou­lun kan­nal­ta kyse ei ole ainoas­taan tilo­jen muu­tok­ses­ta, vaan uuden ope­tus­suun­ni­tel­man edel­lyt­tä­mäs­tä toi­min­ta­kult­tuu­rin muu­tok­ses­ta, poh­tii Joki­ran­nan kou­lun reh­to­ri Han­nu Haa­ta­ja.

Hank­keen toteut­taa Oulun Raken­nus­te­ho Oy ja sen ark­ki­teh­ti- ja pää­suun­nit­te­lus­ta vas­taa Uki Ark­ki­teh­dit. Hank­keen tilaa­ja­na ja raken­nut­ta­ja­na toi­mii Oulun Tila­pal­ve­lut -lii­ke­lai­tos ja raken­nut­ta­ja­kon­sult­ti­na A-Insi­nöö­rit Raken­nut­ta­mi­nen Oy.

Joki­ran­nan kou­lu val­mis­tuu jou­lu­kuus­sa 2020. Hank­keen koko­nais­hin­ta on noin 20 mil­joo­naa sisäl­täen jal­ka­pal­lo­ken­tän siir­ron.