Joki­ran­nan kou­lu raken­ne­taan 10 vuo­den takuu­ajal­la

Uusi Joki­ran­nan kou­lu raken­tuu 650 oppi­laal­le hen­ki­lö­kun­nan, Oulun Tila­pal­ve­lui­den, suun­nit­te­li­joi­den ja ura­koit­si­joi­den yhteis­pon­nis­tuk­se­na. Kaik­ki raken­nus­hank­keen osa­puo­let ovat osal­lis­tu­neet tule­van kou­lun suun­nit­te­luun, joka aloi­tet­tiin jo han­kin­ta­me­net­te­lyn aika­na.

– Olem­me kehit­tä­neet yhteis­toi­min­nal­li­suu­teen nojaa­vaa han­kin­nan ja toteu­tuk­sen mal­lia, jon­ka tavoit­tee­na on lujit­taa kaik­kien osa­puol­ten sitou­tu­mis­ta hyvään suun­nit­te­luun ja laa­tuun aika­tau­lun puit­teis­sa, han­ke­pääl­lik­kö Juha Kai­san­lah­ti Oulun Tila­pal­ve­luis­ta sanoo.

Uuden kou­lun kehi­tys­vai­he alkoi hel­mi­kuus­sa 2019, raken­ta­mi­nen käyn­nis­tyi kesä­kuus­sa ja kou­lu val­mis­tuu jou­lu­kuus­sa 2020. Par­hail­laan työ­maal­la ovat käyn­nis­sä beto­ni­run­ko­työt.

– Tär­keä osa han­ket­ta on ollut se, että reh­to­ri ja kou­lun hen­ki­lös­tö ovat istu­neet koko ajan suun­nit­te­li­joi­den ja ura­koit­si­jan kans­sa saman pöy­dän ääres­sä, Kai­san­lah­ti tote­aa.

A-Insi­nöö­reis­sä kehi­te­tyn yhteis­toi­min­nal­li­sen suun­nit­te­le ja raken­na -toteutusmuodon,tai yhteis­toi­min­nal­li­sen KVR-muo­don, idea­na on paran­taa yhteis­työ­tä ja laa­tua eri­tyi­ses­ti kes­ki­suu­ris­sa raken­nus­pro­jek­teis­sa.

– Perin­tei­set urak­ka­muo­dot tuot­ta­vat hal­paa hin­taa tai laa­du­kas­ta lop­pu­tu­los­ta, har­voin molem­pia, raken­nut­ta­ja­kon­sult­ti Ari-Mat­ti Jän­kä­lä A-Insi­nöö­reis­tä sanoo.

Ura­koit­si­ja Oulun Raken­nus­te­hol­le Joki­ran­nan kou­lun raken­ta­mi­nen on ollut uuden lii­ke­toi­min­ta-alu­een pää­na­vaus. Toteu­tuk­seen kuu­luu poik­keuk­sel­li­sen pit­kä 10 vuo­den takuu­ai­ka. Tavan­omai­nen jäl­ki­vas­tuu­ai­ka Oulun Tila­pal­ve­lui­den pro­jek­teis­sa on 3 vuot­ta, allians­si­hank­keis­sa ylei­ses­ti 3 tai 5 vuot­ta ja raken­nusa­lal­la tyy­pil­li­ses­ti 2 vuot­ta.

– On suu­ri etu jul­ki­sel­le talou­del­le ja kai­kil­le osa­puo­lil­le, että raken­ne­taan kes­tä­väs­ti ja pit­kä­jän­tei­ses­ti ja ote­taan vas­tuu­ta myös kiin­teis­tön yllä­pi­dos­ta, han­ke­ke­hi­tys­pääl­lik­kö Mat­ti Tar­kiai­nen Oulun Raken­nus­te­hos­ta sanoo.

Juha Kai­san­lah­den mukaan yhteis­toi­min­nal­li­nen suun­nit­te­le ja raken­na -muo­to sovel­tuu hyvin yli 10 mil­joo­nan euron hank­kei­siin.

– Aika alkaa olla raken­nusa­lal­la kyp­sä isoi­hin lin­ja­muu­tok­siin, jos­sa pää­tök­set teh­dään pro­jek­tin, ei osa­puo­len omak­si eduk­si. Meil­lä­kin pitäi­si työ­maal­la kai­kil­la lukea haa­la­reis­sa Joki­ran­nan kou­lu, Kai­san­lah­ti sanoo.

Tie­don vir­ta -nimi­nen uusi kou­lu­ra­ken­nus on Uki Ark­ki­teh­tien suun­nit­te­le­ma. Uusi kou­lu alu­een ylä­luok­ka­lai­sil­le ja kuu­des­luok­kai­sil­le nousee sisäil­mas­ta kär­si­neen van­han kou­lun tilal­le Kii­min­gin kes­kus­taan. Hank­keen laa­juus on 8 556 brut­to­ne­liö­met­riä ja koko­nais­hin­ta on noin 20 mil­joo­naa.

Vas­taa­vaa toteu­tus­muo­toa pilo­toi­daan par­hail­laan käyn­nis­sä ole­vas­sa Muhok­sen uuden lukion raken­ta­mi­ses­sa.