Jet­ta Hut­tu­nen Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan vas­taa­vak­si tuot­ta­jak­si

KulttuuriKauppilan vastaavana tuottajana on aloittanut vuoden alusta Jetta Huttunen. (Kuva: Inka Hyvönen)

Jet­ta Hut­tu­nen (TaM) on aloit­ta­nut vuo­den alus­ta Tai­de­kes­kus Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan vas­taa­va­na tuot­ta­ja­na. Hut­tu­nen on työs­ken­nel­lyt aiem­min muun muas­sa Kat­ti­la­kos­ken kult­tuu­rio­suus­kun­nan toi­min­nan­joh­ta­ja­na Kär­sä­mäel­lä ja ollut tuot­ta­mas­sa edel­lis­tä Art Ii Bien­naa­lia vuon­na 2018.

– Olen innois­sa­ni uudes­ta pes­tis­tä­ni. Iil­lä on kor­kea pro­fii­li kan­sain­vä­li­se­nä tai­de­pi­tä­jä­nä ja juu­ri täl­lä het­kel­lä Ii on kuu­ma nimi ympä­ris­tö­asiois­sa. Näi­den kah­den vah­vuu­den poh­jal­ta on hie­noa läh­teä tuot­ta­maan tämän­vuo­tis­ta Bien­naa­lia ja joh­ta­maan Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan toi­min­taa.

Vas­taa­van tuot­ta­jan teh­tä­vä sisäl­tää muun muas­sa kan­sain­vä­li­sen tai­tei­li­ja­re­si­dens­sioh­jel­man koor­di­noin­nin ja Art Ii Bien­naa­lin joh­ta­mi­sen. Tär­keä osa teh­tä­vää on pai­kal­li­nen, alu­eel­li­nen ja kan­sain­vä­li­nen yhteis­työ.

Ensim­mäi­se­nä isok­si työ­teh­tä­väk­seen Hut­tu­nen nime­ää­kin juu­ri Bien­naa­lin.

– Ympä­ris­tö­tai­de­ta­pah­tu­man tee­ma on tänä vuon­na maa. Jat­kam­me siis uudel­la ele­men­til­lä edel­li­sen vesi­tee­mai­sen Bien­naa­lin jäl­keen.

Hut­tu­nen ker­too, että Bien­naa­liin hae­taan myös pai­kal­lis­ten tuot­ta­maa maa-aiheis­ta ohjel­maa.