Jak­ku­ky­län riip­pusil­lan raken­ta­mi­seen lupa

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to on myön­tä­nyt Iin kun­nal­le luvan Jak­ku­ky­län riip­pusil­lan raken­ta­mi­seen.

Sil­lan raken­ta­mi­nen kat­so­taan luvas­sa tar­peel­li­sek­si kul­ku­yh­tey­den paran­ta­mi­sek­si muun muas­sa Jakun kou­lun ja Iijoen toi­sel­la puo­lel­la asu­vien kou­lu­lais­ten välil­lä. Sil­ta vähen­tää kou­lu­kul­je­tus­ten tar­vet­ta ja lisää alu­een vir­kis­tys­käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sia.

Riip­pusil­lan maa­tuet ja muut raken­teet sijoit­tu­vat maal­le, eikä vesis­töön teh­dä raken­tei­ta. Arvion mukaan kai­vu­töis­tä aiheu­tu­va samen­tu­mi­nen on epä­to­den­nä­köis­tä, mut­ta eroo­sio­suo­jauk­sen aika­na on mah­dol­lis­ta, että vesis­töön jou­tuu hie­man hie­noai­nes­ta. Jak­ku­ky­län riip­pusil­lan raken­ta­mi­ses­ta ei tode­ta aiheu­tu­van vesis­tön eko­lo­gi­sen tilan huo­non­tu­mis­ta.

Lupa­pää­tök­ses­sä tode­taan, että hank­kees­ta ylei­sil­le tai yksi­tyi­sil­le eduil­le saa­ta­va hyö­ty on huo­mat­ta­va ver­rat­tu­na sii­tä koi­tu­viin mene­tyk­siin. Näin ollen luvan myön­tä­mi­se­del­ly­tyk­set sil­lan raken­ta­mi­seen täyt­ty­vät.

Sil­lan raken­ta­mi­seen on varat­tu täl­le vuo­del­le 550 000 euron mää­rä­ra­ha. Sil­lan raken­ta­mi­ses­ta jätet­tiin vii­si tar­jous­ta, jot­ka kaik­ki ylit­tä­vät sii­hen vara­tun sum­man. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta on esit­tä­nyt kun­nan­hal­li­tuk­sel­le, että se hyväk­syy Mes­tek Oy:n koko­nai­se­dul­li­sim­man tar­jouk­sen ja esit­tää edel­leen kun­nan­val­tuus­tol­le, että se myön­tää raken­ta­mi­seen mää­rä­ra­han.