Jää­li laa­je­nee uusil­le alueil­le

Jäälin eteläpuolen asemakaavoitus alkaa jo tänä vuonna lähtötietoselvitysten tekemisellä.

Lai­va­kan­kaan ete­lä­puo­lel­le ale­taan kaa­voit­taa oma­ko­ti­ta­loa­luei­ta lähel­le ole­mas­sa ole­via pal­ve­lu­ja ja alue lisä­tään Maan­käy­tön toteut­ta­mis­oh­jel­ma 2018–2022 rapor­tin kaa­voi­tus­oh­jel­maan.

Jää­lin­jär­ven itä­puo­lel­la Kor­te­kan­kaal­la ei täs­sä vai­hees­sa läh­de­tä kaa­voi­tus­pro­ses­siin vaan alue säi­ly­te­tään myö­hem­min ohjel­moi­ta­va­na alu­ee­na. Kor­te­kan­kaan alu­een asun­to­ra­ken­ta­mi­nen vaa­ti­si tie­liit­ty­män raken­ta­mi­sen Kuusa­mon­tiel­le, jon­ka kus­tan­nusar­vio on noin 1,5 mil­joo­naa euroa. Lisäk­si Kor­te­kan­kaan asui­na­lu­een las­ten kou­lu­mat­kois­ta tuli­si pit­kiä ja vaa­ral­li­sia. Alu­eel­ta on 3,5–5 km mat­kaa Lai­va­kan­kaan kou­lul­le, joka oli­si Jää­lin kes­kus­tan kou­lun lak­kaut­ta­mi­sen jäl­keen Jää­lin ainoa kou­lu.