Jää­kii­pei­lyn nuor­ten MM-kil­pai­lut jär­jes­te­tään maa­lis­kuus­sa Ala­ky­län­tien var­ren jää­tor­nis­sa

Kilpailuareenana toimiva jääkiipeilytorni koostuu 22 metriä korkeasta keinotekoisesta jääseinästä ja kahdesta päällekaatuvasta levytetystä osiosta. (Arkistokuva: Teea Tunturi)

Oulun kii­pei­ly­seu­ran jää­tor­ni toi­mii ensi maa­lis­kuun alus­sa jää­kii­pei­lyn nuor­ten maa­il­man­mes­ta­ruus­kil­pai­lu­jen ja Euroo­pan cupin finaa­lin näyt­tä­mö­nä. Samal­la rat­ko­taan myös lajin Suo­men mes­ta­ruu­det. Seu­ra isän­nöi kan­sain­vä­li­siä jää­kii­pei­ly­kil­pai­lu­ja jo toi­sen ker­ran peräk­käin, sil­lä kevääl­lä 2018 Euroo­pan cupin finaa­li käy­tiin niin ikään Oulus­sa.

Kii­pei­ly­seu­ra näkee tule­vis­sa kil­pai­luis­sa pal­jon poten­ti­aa­lia lajin kehit­ty­mi­sen kan­nal­ta.

– Tar­tuim­me mie­lel­läm­me mah­dol­li­suu­teen laa­jen­taa tapah­tu­maa maa­il­man­mes­ta­ruus­kil­pai­lui­hin, sil­lä koti­ki­sat ovat erin­omai­nen mah­dol­li­suus lisä­tä lajin tun­net­tuut­ta eten­kin nuor­ten har­ras­ta­jien paris­sa, seu­ran puheen­joh­ta­ja Paa­vo Hah­to­la ker­too.

Nuor­ten MM-kil­pai­lut jär­jes­te­tään 1.–2. maa­lis­kuu­ta ja Euroo­pan cupin finaa­li 3. maa­lis­kuu­ta. Jää­kii­pei­lyn super­vii­kon­lop­puun odo­te­taan saa­pu­van lähes 200 kil­pai­li­jaa.
Kil­pai­lu­rei­tit sisäl­tä­vät sekä jää- että dry­too­ling-osuuk­sia, jois­ta jäl­kim­mäi­sil­lä kii­ve­tään kii­pei­ly­ot­teil­la jää­hak­ku­ja ja -rau­to­ja apu­na käyt­täen.