Inka Hyvö­nen Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan tuot­ta­jak­si

Inka Hyvönen on aloittanut Iin KulttuuriKauppilan uutena kulttuurituottajana. (Kuva: Nelli Salonen)

Inka Hyvö­nen (TaK) aloit­ti Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan uute­na kult­tuu­ri­tuot­ta­ja­na 5.2.

Alun perin rova­nie­me­läi­nen Inka on vii­mei­set nel­jä vuot­ta työs­ken­nel­lyt ja opis­kel­lut Alan­ko­mais­sa ja Bel­gias­sa. Hän on val­mis­tu­nut tai­teen kan­di­daa­tik­si Eras­mus Uni­ver­si­ty Rot­ter­da­mis­ta Inter­na­tio­nal Arts and Cul­tu­re Stu­dies -lin­jal­ta. Hän on aikai­sem­min työs­ken­nel­lyt muun muas­sa pro­jek­ti- ja vies­tin­tä­as­sis­tent­ti­na Re-Ima­gi­ne Euro­pe -hank­kees­sa Ams­ter­da­mis­sa ja Suo­men Bene­lux-ins­ti­tuu­tis­sa Brys­se­lis­sä sekä sisäl­lön­tuot­ta­ja­na mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­toi­mis­to House of Laplan­dis­sa Rova­nie­mel­lä.

Inka Hyvö­nen vas­taa jat­kos­sa muun muas­sa resi­dens­si­toi­min­nan koor­di­noin­nis­ta ja osal­lis­tuu Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan tapah­tu­mien tuo­tan­toon.
– Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan tuot­ta­ja­na toi­von pää­se­vä­ni hyö­dyn­tä­mään kan­sain­vä­lis­tä koke­mus­ta­ni minul­le tär­keän Poh­jois-Suo­men puo­les­ta. Iis­sä teh­dään kan­sain­vä­li­ses­ti kiin­nos­ta­vaa ja arvo­kas­ta työ­tä kult­tuu­rin saral­la, ja odo­tan­kin mie­len­kiin­nol­la tule­vaa vuot­ta, Hyvö­nen tote­aa.