Influens­sa­ro­ko­tuk­set alka­vat

Influenssarokotteen voi käydä ottamassa ilmoitettuina päivinä ilman ajanvarausta.

Kausi-influens­sa­ro­ko­tuk­set käyn­nis­ty­vät täs­sä kuus­sa. Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä ensim­mäi­set roko­tuk­set anne­taan ensi tiis­tai­na kir­jas­toau­tos­sa. Iin ja Kui­va­nie­men neu­vo­lois­sa ensim­mäi­nen roko­tus­päi­vä on maa­nan­tai­na 18.11. Hau­ki­pu­taal­la ja Kii­min­gis­sä ensim­mäi­nen roko­tus­päi­vä on lau­an­tai­na 23.11., Yli-Iis­sä tiis­tai­na 26.11. ja Yli­kii­min­gis­sä kes­ki­viik­ko­na 27.11.

Influens­sa­kau­del­la 2019–2020 kan­sal­li­ses­sa roko­tus­oh­jel­mas­sa käy­tä­väs­sä rokot­tees­sa on nel­jää eri virus­kan­taa, joten se antaa laa­jem­man suo­jan kuin aiem­min kan­sal­li­ses­sa roko­tus­oh­jel­mas­sa käy­te­tyt rokot­teet.

Influens­sa­ro­ko­te antaa suo­jaa influens­saa ja sen jäl­ki­tau­te­ja vas­taan. Se ei suo­jaa fluns­sal­ta eli nuha­kuu­meel­ta. Influens­sa­ro­ko­te vähen­tää influens­sas­ta joh­tu­via kuo­le­mia sekä sai­raa­la- ja lai­tos­hoi­to­ja, vaka­via influens­sa­ta­pauk­sia, jäl­ki­tau­te­ja ja influens­sa­tar­tun­to­ja.

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tok­sel­ta ker­ro­taan, että suu­rin osa rokot­teen otta­neis­ta vält­tyy influens­sal­ta. Jos roko­tet­tu saa influens­san, on tau­ti yleen­sä lie­vem­pi ja toi­pu­mi­nen nopeam­paa. Rokot­teen suo­ja­te­ho vaih­te­lee kau­des­ta toi­seen. Sii­hen vai­kut­taa muun muas­sa rokot­teen omi­nai­suu­det ja se, mit­kä viruk­set kuna­kin kau­te­na aiheut­ta­vat epi­de­mioi­ta.

Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­mat­to­mat voi­vat halu­tes­saan ottaa kausi-influens­sa­ro­kot­teen. Täl­löin roko­tet­ta var­ten tulee hank­kia resep­ti.

Yli 65-vuo­tiail­le tut­ki­mus

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin­lai­tos tekee influens­sa­ro­ko­te­tut­ki­mus­ta yli 65-vuo­tiail­le. FinFluHD-roko­te­tut­ki­muk­ses­sa tut­ki­taan kor­kea-annok­si­sen influens­sa­ro­kot­teen tehoa 65 vuot­ta täyt­tä­nei­den kes­kuu­des­sa.

Tut­ki­muk­seen on kut­sut­tu mukaan kotiin lähe­tet­tä­vil­lä kir­jeil­lä ja ter­veys­kes­kuk­sis­sa jaet­ta­val­la tie­dol­la.

Oulu on yksi roko­te­tut­ki­muk­ses­sa muka­na ole­vis­ta paik­ka­kun­nis­ta. Tut­ki­muk­seen liit­ty­viä roko­tuk­sia anne­taan Ran­ta­poh­jan alu­eel­la 11.11.–20.12. Kii­min­gin hyvin­voin­ti­kes­kuk­ses­sa. Roko­tuk­seen tulee vara­ta aika Oulun Oma­hoi­dos­sa, puhe­li­mit­se tai muun käyn­nin yhtey­des­sä omas­ta hyvin­voin­ti­kes­kuk­ses­ta tai ter­veys­a­se­mal­ta.

Roko­tusa­jat

Hau­ki­pu­taan ja Kii­min­gin hyvin­voin­ti­kes­kuk­set:

• La 23.11. kel­lo 9–16 (suku­ni­met A — L).

• La 30.11. kel­lo 9–16 (suku­ni­met M — Ö).

• To 12.12. kel­lo 16–19.

Yli-Iin hyvin­voin­ti­pis­te

• Ti 26.11. kel­lo 8–15.

• Ti 3.12. kel­lo 8–15.

Yli­kii­min­gin hyvin­voin­ti­pis­te

• Ke 27.11. kel­lo 8–15.

• Ke 4.12. kel­lo 8–15.

Iin neu­vo­la

• Ma 18.11. kel­lo 8–16.

• To 21.11. kel­lo 15–18.

• Ma 25.11. kel­lo 8–16.

• To 28.11. kel­lo 15–18.

• Pe 13.12. kel­lo 8–14.

Kui­va­nie­men neu­vo­la

• Ma 18.11. kel­lo 8–16.

• Ma 25.11. kel­lo 8–16

Roko­tusau­to­na toi­mi­va kir­jas­toau­to Olhava–Yli-Olhava–Hyry–Oijärvi -rei­til­lä

• Tiis­tai­na 12.11. ja 26.11.

Pysä­kit:

Kel­lo 10–11 Olha­va, enti­nen huol­toa­se­ma.

Kel­lo 11.30–12.30 Yli-Olha­va, maa­mies­seu­ran­ta­lo.

Kel­lo 13.30–14.30 Hyry, enti­nen koulu/liikuntahalli.

Kel­lo 15–16 Oijär­vi, Vee­ran kaup­pa.

Mak­su­ton influens­sa­ro­ko­tus

• Sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon sekä lää­ke­huol­lon hen­ki­lös­töl­le.

• Ras­kaa­na ole­vil­le nai­sil­le.

• 65 vuot­ta täyt­tä­neil­le.

• 6 kuukauden–6 vuo­den ikäi­sil­le lap­sil­le.

• Sai­rau­ten­sa tai hoi­ton­sa vuok­si ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le.

• Vaka­val­le influens­sal­le alt­tii­den hen­ki­löi­den lähi­pii­ril­le.

• Varus­mies­pal­ve­luk­seen astu­vil­le mie­hil­le ja vapaa­eh­toi­seen ase­pal­ve­luk­seen astu­vil­le nai­sil­le.