Ilta­päi­vän Ilta­mis­sa digi­tai­to­ja fik­tii­vi­ses­ti ja ihan oikeas­ti

Oulu-opiston Senioriteatteri vie katsojat tapahtumien pyörteisiin terveyskeskukseen. Kuva: Sanni Luttinen.

Oulu-opis­ton Senio­ri­teat­te­ri on val­mis­ta­nut perin­tei­seen tapaan hau­ki­pu­taa­lai­sen Kirs­ti Han­he­lan kir­joit­ta­man näy­tel­män. “Digi­toh­to­ri” vie kat­so­jat ter­veys­kes­kuk­seen. Kor­vaa­ko digi­taa­li­nen diag­noo­si ihmi­sen? Näy­tel­män on ohjan­nut Rai­ja Päk­ki­lä. Esi­tys on tors­tai­na 16.5. kel­lo 14 Teat­te­ri­kuo­pal­la.

Senio­ri­teat­te­ris­sa näyt­te­le­vät Sirk­ka Kur­ke­la, Elli Koch, Lee­na Elo­vir­ta, Rei­jo Elo­vir­ta, Mai­la Vall­ström, Kirs­ti Kaa­ri­na Han­he­la, Ulla Kor­pi, Teu­vo Lapin­lam­pi, Aila Berg, Rai­mo Myk­kä­nen, Irma Nyman, Sari Niva­la ja Ritu-Tuu­li Ala­ta­lo.

$>Uuden tek­no­lo­gian kie­mu­rai­siin kysy­myk­siin pyri­tään löy­tä­mään vas­taus­ta fik­tii­vi­sen digi­toh­to­rin lisäk­si ihan oikean digi­neu­vo­jan avul­la, sil­lä pai­kal­la on myös ihan oikea digi­toh­to­ri DIGIT­TÄÄ-hank­kees­ta, pro­jek­ti­koor­di­naat­to­ri Omar Ikni.

$>Ilta­päi­vä Ilta­mis­sa kuul­laan myös lausun­taa ja lopuk­si on tans­sit Oulu-opis­ton Ret­robän­din tah­dis­sa.