Iloi­sia jou­lu­lau­lu­ja Hau­ki­pu­taal­la

Jo nel­jän­nen ker­ran Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa jär­jes­te­tään extem­po­re- ja iloi­set jou­lu­lau­lut per­jan­tai­na 20.12. kel­lo 20. Kaik­ki voi­vat tul­la mukaan yhdes­sä lau­la­maan iloi­sia jou­lu­lau­lu­ja. Tilai­suu­teen haas­te­taan myös musii­kin­har­ras­ta­jia esiin­ty­mään yksin tai ryh­mis­sä.

– Vii­me ker­ral­la annet­tiin jo esiin­ty­mis­lu­pauk­sia tämän­jou­lui­seen tapah­tu­maan, ker­too juon­ta­ja­na ja säes­tä­jä­nä toi­mi­va Rai­mo Paa­so.

Muka­na on myös sahan­soit­ta­ja­na­kin tun­net­tu Sulo Räi­nä.

– Paras­ta on lau­laa yhdes­sä ren­nos­sa ilma­pii­ris­sä. Tilai­suu­den lop­pu on aina vai­kut­ta­va, kun yhdes­sä kajau­te­taan suo­ma­lai­sil­le tut­tu Oi jou­lu­yö — Hel­ga natt. Lau­lu miel­le­tään yksin­lau­luk­si, mut­ta se toi­mii todel­la hyvin myös yhteis­lau­lu­na, tote­aa Rai­mo Paa­so.

Joka vuo­si lau­lu­ta­pah­tu­ma on vetä­nyt enem­män ja enem­män väkeä. Tilai­suus kes­tää noin tun­nin ja on ilmai­nen.

– Kaik­ki esi­tyk­set syn­ty­vät het­kes­sä, mut­ta jos halu­aa har­joi­tel­la etu­kä­teen omaa esi­tys­tä, niin voi lähet­tää vies­tiä minul­le, vink­kaa Rai­mo Paa­so (raimontti(at)gmail.com)