Ilmas­to­pääs­töt ovat vähen­ty­neet Poh­jois-Poh­jan­maal­la

Suo­men ympä­ris­tö­kes­kuk­sen uusien las­kel­mien mukaan Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­nan ilmas­to­pääs­töt ovat vähen­ty­neet 18 pro­sent­tia vuo­si­na 2005–2017.

Maa­kun­nas­sa eni­ten pääs­tö­jä aiheu­tuu maa­ta­lou­des­ta (29 %), tie­lii­ken­tees­tä (23 %), kau­ko­läm­mös­tä (14 %) ja säh­kön­ku­lu­tuk­ses­ta (läm­mi­tys- ja kulu­tus­säh­kö yhteen­sä 11 %). Eni­ten ovat vähen­ty­neet kau­ko­läm­mön, öljyn ja säh­kön kulu­tuk­ses­ta aiheu­tu­vat pääs­töt.

Oulus­sa koko­nais­pääs­töt ovat vähen­ty­neet vuo­des­ta 2005 vuo­teen 2017 yhteen­sä 19 pro­sent­tia. Oulus­sa suu­rin (29,5 %) pääs­tö­jen aiheut­ta­ja oli lii­ken­ne. Lähes yhtä suu­ri (28,7) oli kau­ko­läm­pö.
Iis­sä koko­nais­pääs­töt vähen­tyi­vät vuo­des­ta 2005 vuo­teen 2017 yhteen­sä 53 pro­sent­tia. Eni­ten (29,3) Iis­sä pääs­tö­jä tuot­ti tie­lii­ken­ne. Toi­se­na (21,7 %) oli maa­ta­lous.
Pääs­tö­las­ken­nas­sa käy­tet­ty mal­li ei sisäl­lä pääs­tö­kaup­paan kuu­lu­vien teol­li­suus­lai­tos­ten polt­toai­nei­den käyt­töä, teol­li­suu­den säh­kön­ku­lu­tus­ta, teol­li­suu­den jät­tei­den käsit­te­lyn pääs­tö­jä eikä kuor­ma-, paket­ti- ja lin­ja-auto­jen läpia­jo­lii­ken­net­tä.
Alu­eel­la tuo­te­tus­ta tuu­li­säh­kös­tä las­ke­taan kun­nal­le pääs­tö­kom­pen­saa­tio vuo­sit­tai­sen säh­kön pääs­tö­ker­toi­men mukai­ses­ti. Maa­kun­nan las­ken­nal­li­siin pääs­töi­hin tuu­li­voi­ma­tuo­tan­nos­ta las­ket­ta­vat pääs­tö­hy­vi­tyk­set vai­kut­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti. Poh­jois-Poh­jan­maa on Suo­men suu­rin tuu­li­voi­ma­maa­kun­ta, jos­sa on 39 % maam­me tuu­li­voi­mas­ta.
Suo­men ympä­ris­tö­kes­kus (SYKE) on las­ke­nut ensim­mäis­tä ker­taa ilmas­to­pääs­tö­jen mää­rän ja kehi­tyk­sen kai­kil­le Suo­men kun­nil­le. Pääs­töt on las­ket­tu vuo­sil­le 2005–2017 yhden­mu­kai­sel­la, uudel­la las­ken­ta­me­ne­tel­mäl­lä. Jat­kos­sa tulok­set päi­vi­te­tään vuo­sit­tain.

Hii­li­neut­raa­liut­ta tavoit­te­le­vien kun­tien val­ta­kun­nal­li­nen Hin­ku-ver­kos­to on jat­ka­nut kas­vu­aan. Ver­kos­toon kuu­lu­vat kun­nat ovat sitou­tu­neet tavoit­tee­seen vähen­tää pääs­tö­jään 80 pro­sent­tia vuo­den 2007 tilan­tees­ta vuo­teen 2030 men­nes­sä. Vuon­na 2008 perus­tet­tuun ver­kos­toon kuu­luu täl­lä het­kel­lä 71 kun­taa ja 4 maa­kun­taa.

Iin kun­ta on toi­mi­nut koko Hin­ku-ver­kos­ton yhte­nä joh­to­täh­te­nä. Iin kun­ta on vähen­tä­nyt pääs­tö­jään vuo­si­na 2007–2017 jo 60 %, mikä on yksi suu­rim­mis­ta pääs­tö­vä­he­ne­mis­tä kaik­kien Suo­men kun­tien jou­kos­sa.