Iis­sä käyn­nis­tyy ommais­raa­ti

Iis­sä käyn­nis­tyy omais­hoi­toa kos­ke­va omais­hoi­ta­jien ja viran­hal­ti­joi­den yhtei­nen Ommais­raa­ti-toi­min­ta­mal­li. Ensim­mäi­nen kokoon­tu­mi­nen on huo­men­na kes­ki­viik­ko­na 2.10. kel­lo 13.30–16 Iin jär­jes­tö­ta­lol­la.

Tapah­tu­mas­sa Oulun seu­dun omais­hoi­ta­jat ry esit­te­lee Ommais­raa­ti-mal­lin. Tilai­suu­des­sa kuul­laan myös Iin seu­ra­kun­nan ja Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män Iin van­hus­pal­ve­lui­den puheen­vuo­ro.

Ommais­raa­ti perus­tuu omais­hoi­ta­jien ja viran­hal­ti­joi­den vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­suu­teen. Ommais­raa­dis­sa alu­een omais­hoi­ta­jat saa­vat tie­toa omais­hoi­don asiois­ta, voi­vat ker­toa päät­tä­jil­le tuen tar­peis­taan sekä antaa pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seh­do­tuk­sia.