Iis­sä kala- ja maa­lais­mark­ki­nat

Iin Lohi­mark­ki­nat muun­tui­vat ja laa­je­ni­vat vii­me vuon­na onnis­tu­nees­ti  kala- ja maa­lais­mark­ki­noik­si. Kalan lisäk­si mark­ki­na­vie­rail­le on nyt tar­jol­la moni­puo­lis­ta lähi­ruo­kaa ja maa­lais­tuot­tei­ta. Mark­ki­nat jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 16.6. kel­lo 10–16.

Kun on kyse luon­non anti­mis­ta, lohen ja muun kalan mää­rää ei voi­da enna­kol­ta luva­ta, muis­tut­ta­vat jär­jes­tä­jät. Kalaa on kui­ten­kin tar­jol­la ja näh­tä­vä­nä elä­vä­nä­kin, se voi­daan var­muu­del­la sanoa.

Tapah­tu­mas­sa lap­set pää­se­vät Iin Kala­mies­ten opas­tuk­sel­la vapaas­ti tutus­tu­maan kalas­tuk­seen Nät­te­po­rin ran­nas­sa, omia väli­nei­tä ei tar­vi­ta mukaan.  Lam­paat ja suo­men­kar­ja kuu­lui­vat ennen Hami­nan elä­mään, nyt nii­tä suun­ni­tel­laan tuo­ta­vak­si näy­til­le myös mark­ki­noil­le.

Mark­ki­noil­la on moni­puo­li­nen kat­taus lähi­ruo­ka­tuot­tei­ta maa­seu­dun eri tuot­ta­jil­ta, lisäk­si tar­jol­la on itse val­mis­tet­tu­ja tuot­tei­ta — kau­pan pääl­le saa perin­teis­tä mark­ki­na­tun­nel­maa. Musii­kis­ta vas­taa Iin Lau­lu­pe­li­man­nit ja ylei­sö­kin pää­see mukaan.

Maa­lais­mark­ki­noi­den aree­na­na on Iin Wan­ha Hami­na ja Museo­kah­vi­la Hui­lin­ki ympä­ris­töi­neen. Koti­seu­tu­museo tar­jo­aa myös kiin­nos­ta­van käyn­ti­koh­teen mark­ki­na­väel­le.

Ohjee­na pai­kal­le tule­val­le ylei­söl­le on, että seu­ra­kun­nan tilai­suuk­sien vuok­si autot toi­vo­taan jätet­tä­vän kau­em­mak­si, sil­lä kir­kon ja seu­ra­kun­ta­ta­lon etu eivät ole käy­tet­tä­vis­sä mark­ki­noi­den pai­koi­tuk­seen.