Iin Yli-Olha­van tuu­li­voi­ma­hank­kees­ta asu­kas­ky­se­ly

Mega­tuu­li Oy:n Iin Yli-Olha­vaan suun­nit­te­le­mas­ta tuu­li­voi­ma­hank­kees­ta on meneil­lään asu­kas­ky­se­ly. Kyse­lyn vas­tauk­sia hyö­dyn­ne­tään ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­ti­se­los­tuk­sen laa­din­nas­sa ja yleis­kaa­van jat­ko­suun­nit­te­lus­sa. Vas­tauk­sia toi­vo­taan eten­kin suun­ni­tel­lun tuu­li­voi­ma­hank­keen ja säh­kön­siir­to­lin­jaus­ten lähia­luei­den asuk­kail­ta, loma-asuk­kail­ta, maa­no­mis­ta­jil­ta ja käyt­tä­jil­tä.

Asu­kas­ky­se­lyyn voi vas­ta­ta netis­sä osoit­tees­sa app.maptionnaire.com/fi/6997/ tai pape­ri­seen ver­sioon Iin pää­kir­jas­tos­sa ja Kui­va­nie­men kir­jas­tos­sa. Kyse­lyyn voi vas­ta­ta 4.11. saak­ka.

Yli-Olha­van tuu­li­voi­ma­hank­keen osay­leis­kaa­voi­tuk­sen osal­lis­tu­mis- ja arvioin­ti­suun­ni­tel­ma ja sii­hen sisäl­ty­vä YVA-suun­ni­tel­ma oli­vat näh­tä­vil­lä vii­me kevää­nä. Niis­tä saa­dun palaut­teen ja sel­vi­tys­ten perus­teel­la han­ke­suun­ni­tel­maa on kehi­tet­ty. Osa suun­ni­tel­luis­ta voi­ma­la­pai­kois­ta on pois­tet­tu tai siir­ret­ty muun muas­sa muut­to­lin­tu­jen ja mui­den luon­toar­vo­jen huo­mioi­mi­sek­si. Lisäk­si maa­no­mis­ta­jien halu osal­lis­tua hank­kee­seen on mah­dol­lis­ta­nut muu­ta­mien lisä­voi­ma­la­paik­ko­jen sijoit­ta­mi­sen maa­kun­ta­kaa­van tuu­li­voi­ma-alu­eel­le tai sen tun­tu­maan. Tut­kit­ta­via voi­ma­la­paik­ko­ja on päi­vi­te­tys­sä suun­ni­tel­mas­sa laa­jim­mas­sa vaih­toeh­dos­sa yhteen­sä 68. Voi­ma­la­mää­rän lisään­ty­mi­ses­tä huo­li­mat­ta suun­nit­te­lua­lue on vähäi­ses­ti pie­nen­ty­nyt, kos­ka voi­ma­la­paik­ko­ja on pois­tet­tu alu­een reu­nal­ta ja lisä­voi­ma­la­pai­kat sijoit­tu­vat alu­een sisä­osiin.

Hank­kees­sa tut­kit­ta­vat säh­kön­siir­to­vaih­toeh­dot ulot­tu­vat myös Simon kun­nan alu­eel­le. Oulun suun­taan esi­te­tyt säh­kön­siir­to­vaih­toeh­dot eivät ole enää tar­kas­te­lus­sa muka­na.