Iin lii­ken­ne­va­lot käyt­töön 15.10.

Liikennevalot vilkkuvat Iissä ajoittain jo niiden asennuksen aikana pari viikkoa sitten. Käyttöön valot otetaan 15.10.

Nelos­tien lii­ken­ne­va­lot Iis­sä ote­taan käyt­töön 15.10. Uudet lii­ken­ne­va­lot sijait­se­vat Soro­sen­tien sekä Lei­po­jan­tien liit­ty­mis­sä Iin kes­kus­tan ete­lä­puo­lel­la.

Lii­ken­ne­va­lot toi­mi­vat jat­kos­sa ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­ti ja nii­den toi­min­ta sää­tyy auto­maat­ti­ses­ti aina kul­loi­sen­kin lii­ken­ne­ti­lan­teen mukaan. Ennen lii­ken­ne­va­lo­jen käyt­töön­ot­toa ne pide­tään kel­ta­vil­kul­la noin vii­kon ajan ja tuo­na aika­na lii­ken­tees­sä päte­vät nor­maa­lit väis­tä­mis­sään­nöt.

Lii­ken­ne­va­lo­jen tes­taus tapah­tuu 15.10. käyt­töön­o­ton yhtey­des­sä, jon­ka jäl­keen nii­den toi­min­taa seu­ra­taan vie­lä tehos­te­tus­ti noin kuu­kau­den ajan.

– Tes­taus pyri­tään ajoit­ta­maan aina työ­mat­ka­lii­ken­teen ulko­puo­lel­le, mut­ta tes­tiai­ka­na lii­ken­ne­vir­ran ajoit­tai­siin poik­kea­miin on kui­ten­kin syy­tä varau­tua. Tänä aika­na var­mis­tam­me, että valo-ohjaus toi­mii suun­ni­tel­lul­la taval­la eri lii­ken­ne­ti­lan­teis­sa sekä lii­ken­teen suju­vuu­den ja tur­val­li­suu­den kan­nal­ta tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti, ker­too ITM Fin­lan­din infra­hank­kei­den pro­jek­ti­pääl­lik­kö Olli Ros­si.

Iin uusien lii­ken­ne­va­lo­jen raken­ta­mi­sen perus­tee­na ovat olleet lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den ja lii­ken­teel­li­sen toi­mi­vuu­den var­mis­ta­mi­nen. Valoil­la mah­dol­lis­te­taan sivusuun­nil­ta tur­val­li­nen liit­ty­mi­nen pää­suun­nan lii­ken­ne­vir­taan. Raken­nut­ta­mi­ses­ta ovat vas­tan­neet ITM Fin­land ja Iin kun­ta sekä raken­nus­suun­ni­tel­mien laa­ti­mi­ses­ta Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kus.

Val­ta­tie 4:n lii­ken­ne­mää­rä Iin ete­lä­puo­lel­la on yli 12 000 ajo­neu­voa vuo­ro­kau­des­sa. Eri­tyis­piir­tee­nä koh­tees­sa on myös lii­ken­ne­mää­rien voi­mak­kaat vaih­te­lut loma­se­son­kien aika­na. Esi­mer­kik­si kevät­lau­an­tai­sin vuo­ro­kau­den lii­ken­ne­mää­rät ovat lähes 40 pro­sent­tia kor­keam­pia kuin kes­ki­mää­räi­nen vuo­ro­kausi­lii­ken­ne.