Iin kun­nan han­ke finaa­liin euroop­pa­lai­ses­sa kil­pai­lus­sa

Iin kunnan Resurssiviisas Ii -hanke kilpailee eurooppalaisen Innovation in Politics Awards -kilpailun ekologia-sarjan voitosta. Kuva Iissä kesällä 2018 järjestetystä ilmastokellunnasta.

Iin kun­nan ja Suo­men Yrit­tä­jien hank­keet ovat sel­viy­ty­neet finaa­liin euroop­pa­lai­ses­sa Inno­va­tion in Poli­tics Awards -kil­pai­lus­sa. Kol­mat­ta ker­taa jär­jes­tet­tä­vään kil­pai­luun osal­lis­tui yhteen­sä 402 han­ket­ta kaik­kial­ta Euroo­pas­ta.

Inno­va­tion in Poli­tics Awards on Euroo­pan laa­jui­nen kil­pai­lu, jon­ka jär­jes­tää Inno­va­tion in Poli­tics Ins­ti­tu­te. Kil­pai­lus­sa pal­ki­taan par­hai­ta yhteis­kun­nal­li­sia pro­jek­te­ja ja hank­kei­ta kaik­kial­ta Euroo­pas­ta. Kil­pai­lun voit­ta­jat jul­kis­te­taan 4. jou­lu­kuu­ta 2019 juh­la­gaa­las­sa Ber­lii­nis­sä.

Kil­pai­luun jätet­tiin yhteen­sä 402 han­ket­ta kah­dek­sas­sa sar­jas­sa: sivis­tys ja kult­tuu­ri, demo­kra­tia, ihmi­soi­keu­det, yhtei­söl­li­syys, eko­lo­gia, hyvin­voin­ti, työ­mark­ki­nat ja elä­män laa­tu. Suu­rin osa kil­pai­luun lähe­te­tyis­tä hank­keis­ta oli tänä vuon­na yhtei­söl­li­syys-sar­jas­sa. Lop­pu­kil­pai­lus­sa on muka­na 80 han­ket­ta eli 10 kus­sa­kin sar­jas­sa.

Iin kun­nan Resurs­si­vii­sas Ii -han­ke kil­pai­lee eko­lo­gia-sar­jan voi­tos­ta. Hank­kees­sa Iin kun­ta muut­taa ener­gian­käyt­töään uusiu­tu­viin läh­tei­siin perus­tu­vak­si ja luo monel­la taval­la työl­li­syyt­tä ja hyvin­voin­tia.

Suo­men Yrit­tä­jien han­ke kil­pai­lee hyvin­voin­ti-sar­jas­sa.

Kil­pai­lu edis­tää euroop­pa­lai­sia arvo­ja ja demo­kra­ti­aa

– Suo­mi oli muka­na kil­pai­lus­sa ensim­mäis­tä ker­taa, ja haluam­me kiit­tää kaik­kia muka­na ollei­ta suo­ma­lai­sia orga­ni­saa­tioi­ta. Voim­me olla ylpei­tä, että kak­si suo­ma­lais­ta han­ket­ta ylsi lop­pu­kil­pai­luun saak­ka. Yhteis­kun­nal­li­set hank­keet lisää­vät hyvin­voin­tia ja osoit­ta­vat, että euroop­pa­lai­set arvot ja demo­kra­tia toi­mi­vat, vaik­ka moni yrit­tää muu­ta väit­tää, sanoo kil­pai­lua Suo­mes­sa edus­ta­van Mai­land Com­mu­nica­tion­sin toi­mi­tus­joh­ta­ja Alpo Räi­nä.

– Pal­kit­sem­me ja tuem­me euroop­pa­lai­sia polii­tik­ko­ja, vir­ka­mie­hiä, yri­tyk­siä ja orga­ni­saa­tioi­ta, joil­la on roh­keut­ta uudis­taa yhteis­kun­taa ja tuot­taa hyvin­voin­tia. Haluam­me vah­vis­taa demo­kra­ti­aa ja demo­kraat­ti­sia polii­tik­ko­ja esi­merk­kien kaut­ta. Tämä lähes­ty­mis­ta­pa on saa­nut vah­van hyväk­syn­nän -kil­pai­lu kas­vaa ja on vai­kut­ta­vam­pi vuo­si vuo­del­ta, sanoo Edward Stras­ser, Inno­va­tion in Poli­tics Ins­ti­tu­ten toi­mi­tus­joh­ta­ja ja yksi perus­ta­jis­ta.