Iin kun­nal­le voit­to kan­sain­vä­li­ses­sä kil­pai­lus­sa

Micropolis Oy:n toimitusjohtaja Leena Vuotovesi vastaanotti Iin kunnan saaman palkinnon eilen illalla Berliinissä.

Iin han­ke ”Local Solu­tions to Glo­bal Chal­len­ges” on pal­kit­tu Eko­lo­gia-sar­jan voit­ta­ja­na Ber­lii­nis­sä Inno­va­tion in Poli­tics -kil­pai­lus­sa. Hank­keen avul­la kun­ta on vähen­tä­nyt hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jään 60 pro­sen­til­la muu­ta­mas­sa vuo­des­sa.

Iin kun­ta pal­kit­tiin moni­vuo­ti­ses­ta hank­kees­taan, jos­sa hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä on lei­kat­tu 60 pro­sen­til­la muun muas­sa vähen­tä­mäl­lä kulu­tus­ta ja siir­ty­mäl­lä tuu­li- ja aurin­koe­ner­gi­aan.

– Käyn­nis­tim­me hank­keen vuon­na 2012 ilmas­ton läm­pe­ne­mi­sen takia. Tän­ne poh­joi­seen se vai­kut­taa eni­ten. Eni­ten asias­ta innos­tui­vat lap­set, ja nyt kaik­ki kou­lut ja päi­vä­ko­dit osal­lis­tu­vat hank­kee­seen. He seu­raa­vat veden-, läm­mön- ja säh­kön­ku­lu­tus­ta, ja saa­vat puo­let sääs­tös­tä käyt­töön­sä. Sääs­töt koko kun­nas­sa ovat suu­ria ja asen­ne­muu­tos val­ta­va. Jos Ii pys­tyy tähän, pys­tyy Euroop­pa­kin, sano­vat kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va ja Mic­ro­po­lis Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Lee­na Vuo­to­ve­si.

Inno­va­tion in Poli­tics 2019 -kil­pai­luun osal­lis­tui Euroo­pan neu­vos­ton jäsen­mais­ta yhteen­sä 402 han­ket­ta, ja niis­tä tuhan­nen hen­gen raa­ti valit­si finaa­liin 80 paras­ta. Suo­mes­ta finaa­liin pää­si Iin kun­nan lisäk­si Suo­men Yrit­tä­jien ja Ope­tus­hal­li­tuk­sen han­ke ”Com­pe­tent Teac­hers, Ent­repre­neu­rial Youths”.

– Voim­me olla ylpei­tä pait­si molem­mis­ta suo­ma­lai­sis­ta fina­lis­teis­ta, myös kym­me­nes­tä muus­ta suo­ma­lai­ses­ta hank­kees­ta, jot­ka osal­lis­tui­vat kil­pai­luun. Kaik­ki edus­ti­vat halua kehit­tää ja vah­vis­taa yhteis­kun­taa, ker­too kil­pai­lua Suo­mes­sa edus­ta­van Mai­land Com­mu­nica­tion­sin toi­mi­tus­joh­ta­ja Alpo Räi­nä.

Inno­va­tion in Poli­tics Awards -kil­pai­lus­sa pal­ki­taan inno­va­tii­vi­sia yhteis­kun­nal­li­sia hank­kei­ta kah­dek­sas­sa kate­go­rias­sa: elä­män laa­tu, vapaus, hyvin­voin­ti, eko­lo­gi­suus, sivis­tys, demo­kra­tia, ihmi­soi­keu­det ja yhtei­söl­li­syys. Kil­pai­lun tavoit­tee­na on vah­vis­taa demo­kra­ti­aa ja euroop­pa­lai­sia arvo­ja. Pal­kit­tu­jen töi­den tulee olla uraa­uur­ta­via ja inno­va­tii­vi­sia. Sen lisäk­si arvioi­daan miten ne vah­vis­ta­vat yhte­näi­syyt­tä ja luot­ta­mus­ta yhteis­kun­nas­sa, osal­lis­ta­vat ihmi­siä sekä ovat kes­tä­viä ja talou­del­li­ses­ti toteut­ta­mis­kel­poi­sia.

Inno­va­tion in Poli­tics Ins­ti­tu­te on riip­pu­ma­ton ver­kos­to, joka edis­tää demo­kra­ti­aa ja euroop­pa­lai­sia arvo­ja.