Iiläi­set haas­te­taan vähen­tä­mään ruo­ka­hä­vik­kiä

Suomessa joka kymmenes peruna päätyy roskakoriin.

Iis­sä syys­kuus­sa jär­jes­te­tä­vä hävik­ki­ruo­ka­viik­ko haas­taa kun­ta­lai­set vähen­tä­mään ruo­ka­huk­kaa. Tavoit­tee­na on saa­da ruo­ka­hä­vi­kin mää­rää pie­nem­mäk­si kodeis­sa, kou­luis­sa ja työ­pai­koil­la.

Vuo­sit­tain jokai­nen suo­ma­lai­nen heit­tää koto­na ruo­kaa ros­kiin noin 23 kiloa, joka on euroi­na noin 125 euroa. Ruo­ka­hä­vik­kiä syn­tyy eni­ten nime­no­maan koti­ta­louk­sis­sa, jon­ka osuus vuo­sit­tai­ses­ta hävi­kis­tä on noin 30 pro­sent­tia. Ruo­ka­hä­vi­kin vähen­tä­mi­nen on myös ilmas­to­te­ko. Vähen­tä­mäl­lä ruo­ka­hä­vi­kin mää­rää pie­nen­ne­tään ilmas­toon vapau­tu­via hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä, joi­den vähen­tä­mi­nen on Iin kun­nan tär­keä tavoi­te.

Iin hävik­ki­ruo­ka­vii­kon 9.–15.9. aika­na jär­jes­tään hävik­kiai­hei­sia tapah­tu­mia, työ­pa­jo­ja, kurs­se­ja ja tie­tois­ku­ja eri ikäi­sil­le kun­ta­lai­sil­le. Tapah­tu­mil­la pyri­tään herät­te­le­mään, kuin­ka omil­la valin­noil­la ja toi­min­noil­la voi­si vähen­tää ros­kiin mene­vän ruo­an mää­rää.

Hävik­ki­ruo­ka­viik­ko jär­jes­te­tään yhteis­työs­sä Tuu­na­taan työ­tä -ESR-hank­keen kans­sa ensim­mäi­sen ker­ran yhtä aikaa val­ta­kun­nal­li­sen hävik­ki­vii­kon kans­sa.

Enna­koi­mal­la vähem­män hävik­kiä

Ruo­ka­hä­vik­ki on ros­kiin pää­ty­nyt­tä ruo­kaa, jon­ka syn­ty oli­si voi­tu vält­tää enna­koi­mal­la parem­min ruu­an kulu­tus­ta tai val­mis­ta­mal­la tai säi­lyt­tä­mäl­lä ruo­kaa toi­sin. Ruo­ka­hä­vik­kiä syn­tyy ruo­ka­ket­jun kai­kis­sa vai­heis­sa, mut­ta kaik­kein eni­ten sitä syn­tyy koti­ta­louk­sis­sa.

Koti­ta­louk­sien ruo­ka­hä­vik­ki joh­tuu useim­mi­ten suun­nit­te­le­mat­to­muu­des­ta, tilan­tei­den muut­tu­mi­ses­ta, keit­tiö­tai­to­jen heik­kou­des­ta ja viit­se­liäi­syy­den puut­tees­ta. Ruo­an täh­tei­tä ei joko osa­ta tai ei halu­ta hyö­dyn­tää ja paras­ta ennen -mer­kin­tää ei osa­ta erot­taa vii­mei­nen käyt­tö­päi­vä -mer­kin­näs­tä.

Suo­mes­sa joka kym­me­nes peru­na, lei­pä­pa­la ja hedel­mä pää­tyy ros­ka­ko­riin. Koti­ta­louk­sis­sa hei­te­tään eni­ten pois lei­pää, val­mis­ruo­kia, liha-ja kala­tuot­tei­ta, tuo­rei­ta hedel­miä, vihan­nek­sia, juu­rek­sia, mar­jo­ja ja kah­via.

Sel­keäs­ti ylei­sin syy ruu­an pois­heit­tä­mi­seen on ruu­an pilaan­tu­mi­nen. Myös ruu­an jää­mi­nen lau­tas­täh­teek­si, ruu­an lii­al­li­nen val­mis­ta­mi­nen ja halut­to­muus syö­dä samaa ruo­kaa uudel­leen ovat ylei­siä syi­tä. Ruo­ka on myös saat­ta­nut näyt­tää täy­sin syö­mä­kel­poi­sel­ta, mut­ta ei olla halut­tu ottaa ris­kiä. Kulut­ta­jien toi­veet ja kor­keat vaa­ti­muk­set hei­jas­tu­vat myös teol­li­suu­den, kau­pan ja ravin­to­loi­den hävik­kiin.