Iiläi­nen Mil­la Kla­si­la par­hai­den jou­kos­sa met­sä­vi­sas­sa

Val­ta­rin kou­lun 9.-luokkalainen, Mil­la Kla­si­la osal­lis­tui Hel­sin­gis­sä jär­jes­tet­tyyn ylä­kou­lu­lais­ten met­sä­vi­san finaa­liin 23.–24. tou­ko­kuu­ta. Finaa­liin oli kut­sut­tu eri kou­luil­ta 50 met­sä­vi­sas­sa par­hai­ten menes­ty­nyt­tä. Voi­ton ja samal­la 500 euron sti­pen­din vei Nii­na Heik­ki­nen Sot­ka­mos­ta. Kla­si­la sijoit­tui finaa­lis­sa jae­tul­le 5. sijal­le. Pal­kin­to­jen­jaos­sa oli muka­na maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Jari Lep­pä.

Met­sä­vi­sa on val­ta­kun­nal­li­nen ylä­kou­lu­lais­ten met­sä­tie­to­kil­pai­lu, johon osal­lis­tui tänä vuon­na yhteen­sä noin 25 000 oppi­las­ta. Met­sä­vi­sa on tuo­nut ope­tuk­seen perus­asioi­den, kuten met­sän eko­lo­gian ja ainei­den kier­ron lisäk­si met­sien talou­del­lis­ta, sosi­aa­lis­ta ja kult­tuu­ri­nä­kö­kul­maa. Met­sä­vi­sa ei ainoas­taan tes­taa oppi­lai­den tie­to­ja, vaan nos­taa ajan­koh­tai­sia met­sä­asioi­ta kou­lu­lais­ten ja opet­ta­jien tie­toi­suu­teen. Kah­den päi­vän finaa­lis­sa itse maas­to­kil­pai­lu kes­ti vajaat kol­me tun­tia.