IIK!-festivaaleilla rikot­tiin ylei­sö­en­nä­tyk­siä

IIK!!-festivaalin näytökset houkuttelivat lauantaina Iin (T)Yöväentalolle yli 620 katsojaa, mikä on kaikkien aikojen päiväkohtainen kävijäennätys. Kuva: Tuija

Seit­se­mät­tä­tois­ta ker­taa jär­jes­te­tyil­lä IIK!!-festivaaleilla pal­kit­tiin mies­se­li­tys­tä ja rikot­tiin ylei­sö­en­nä­tyk­siä vii­me vii­kon­vaih­tees­sa.

Kau­hue­lo­ku­va­fes­ti­vaa­lin lyhy­te­lo­ku­va­kil­pai­lus­sa pää­pal­kin­non vei Ilja Raut­sin viil­tä­vä kau­husa­tii­ri Hel­sin­ki Mansplai­ning Mas­sac­re. Raut­sin elo­ku­va on ehti­nyt jo kah­mia pal­kin­to­ja kan­sain­vä­li­sil­lä elo­ku­va­juh­lil­la Yhdys­val­lois­sa, Koreas­sa ja Espan­jas­sa. Seu­raa­vak­si se mat­kaa Rans­kan Bres­tiin Euroo­pan toi­sek­si suu­rim­mal­le lyhy­te­lo­ku­va­fes­ti­vaa­lil­le.

Tuo­ma­ris­to luon­neh­ti Hel­sin­ki Mansplai­ning Mas­sac­rea mie­li­puo­li­sek­si, mut­ta sata­pro­sent­ti­ses­ti hal­li­tuk­si koko­nai­suu­dek­si. Elo­ku­vas­ta oli saa­tu ajan­koh­tai­nen ja vah­vas­ti kan­taa­ot­ta­va, tin­ki­mät­tä kui­ten­kaan pii­rua­kaan viih­dyt­tä­vyy­des­tä tai veri­rois­kei­den mää­räs­tä. Käsi­kir­joit­ta­ja­na, dra­ma­tur­gi­na ja ohjaa­ja­na toi­mi­va Raut­si on tuo­ma­ris­ton mukaan yksi koti­mai­sen elo­ku­van suu­ris­ta toi­vois­ta, jon­ka tule­via töi­tä jää­dään odot­te­le­maan innol­la. Ran­ta­poh­ja-leh­den ja IIK!!-festivaalin yhdes­sä tar­joa­ma pää­pal­kin­to on GoPron uusi 4K-video­ka­me­ra.

Ylei­sö valit­si Ali­san

Ennä­tyk­sel­li­sen run­sas­lu­kui­nen lyhy­te­lo­ku­va­näy­tök­sen ylei­sö valit­si omak­si suo­si­kik­seen tun­nel­mal­li­sen mök­ki­kau­hue­lo­ku­va Ali­san. Elo­ku­van ohjaa­jat Johan­nes Lil­ja ja Anne-Mari Mus­tu­ri pal­kit­tiin sar­ja­kor­teil­la vuo­den 2019 IIK!!-festivaalille.

Tuo­ma­ris­to jakoi kun­nia­mai­nin­nat Ali­sal­le sekä Emmi Hyvä­ri­sen ohjaa­mal­le uni­hal­vaus­tee­mai­sel­le elo­ku­val­le 03:01.

Kil­pai­lun tuo­ma­rei­na toi­mi­vat Joen­suun Cine­ma­re-kau­hu­fes­ti­vaa­lin joh­ta­ja Jark­ko Kuit­ti­nen ja Oulun musiik­ki­vi­deo­fes­ti­vaa­lien tai­teel­li­nen joh­ta­ja Anna-Mari Nousiai­nen.

Fes­ti­vaa­lin hal­li­tuk­sen myön­tä­män IIK­KA-pal­kin­non sai täl­lä ker­taa Flow Pro­duc­tions -ryh­män immer­sii­vi­nen per­for­mans­si­teos The Sec­ret Gar­den. Tai­tei­li­ja­pro­fes­so­ri Pir­jo Yli-Mau­nu­lan ohjaa­maa teos­ta esi­tet­tiin Kem­pe­leen puu­tar­haop­pi­lai­tok­seen raken­ne­tus­sa dys­to­pia­maa­il­mas­sa osa­na Oulun Juh­la­viik­ko­jen ohjel­maa 24.8.–16.9.2018. IIK!!-festivaalin toi­min­nan­joh­ta­jan, kuva­tai­tei­li­ja J. A. Mäen val­mis­ta­ma IIK­KA-pat­sas anne­taan vuo­sit­tain teok­sel­le, hen­ki­löl­le tai tahol­le, joka on taval­la tai toi­sel­la edis­tä­nyt suo­ma­lais­ta kau­hu­kult­tuu­ria.

IIK!!-festivaalilla esi­tet­tiin lau­an­tain aika­na vii­si pit­kää elo­ku­vaa ja kah­dek­san lyhy­te­lo­ku­vaa. Näy­tök­set hou­kut­te­li­vat päi­vän aika­na Iin (T)Yöväentalolle yli 620 kat­so­jaa, mikä on kaik­kien aiko­jen päi­vä­koh­tai­nen kävi­jäen­nä­tys. Suo­si­tuin näy­tös oli myk­käe­lo­ku­va Häxan, jon­ka säes­ti kokeel­li­sel­la kone­musii­kil­laan Veli-Mat­ti O Äijä­lä. Lisäk­si ennen var­si­nais­ta fes­ti­vaa­li­päi­vää per­jan­tai­na jär­jes­tet­tiin kak­si kou­lu­lais­näy­tös­tä.

18. IIK!!-kauhuelokuvafestivaali jär­jes­te­tään mar­ras­kuun alus­sa vuon­na 2019.