Iijo­keen on istu­tet­tu vas­ta­kuo­riu­tu­nei­ta meri­lo­hia ja -tai­me­nia

Kari Sarajärvi ja Joonas Fontell Metsähallituksesta istuttamassa merilohia Iijoen pääuomaan. (Pohjois-Pohjanmaan liitto)

Iijo­keen ja sen sivu­jo­kiin on istu­tet­tu tou­ko-kesä­kuun vaih­tees­sa 470 000 meri­lo­hen ja 200 000 meri­tai­me­nen vas­ta­kuo­riu­tu­nut­ta poi­kas­ta.

Istu­tuk­sil­la tue­taan jokeen lei­mau­tu­nei­den lohi­ka­la­kan­to­jen syn­ty­mis­tä ja sel­vi­te­tään poten­ti­aa­li­sia pien­poi­ka­sa­luei­ta. Kalo­jen läh­ties­sä vael­luk­sel­le koh­ti mer­ta, voi­daan nii­tä myös hyö­dyn­tää alas­vael­luk­seen liit­ty­väs­sä tut­ki­muk­ses­sa Haa­pa­kos­kel­la. Istu­tuk­set ovat osa Iijoen meri­lo­hen ja -tai­me­nen luon­non­kier­ron palaut­ta­mis­ta.

– Uute­na tes­tia­lu­ee­na kokeil­tiin Nau­rua­no­jaa ja Panu­mao­jaa meri­tai­me­nel­le. Suu­rin osa tai­me­nen­poi­ka­sis­ta toki istu­tet­tiin Iijoen van­hoi­hin, tun­net­tui­hin, meri­tai­men­si­vu­jo­kiin. Lohet puo­les­taan istu­tet­tiin Iijoen pää­uo­maan ja Livo­jo­keen, ker­too erä­suun­nit­te­li­ja Kari Sara­jär­vi Met­sä­hal­li­tuk­ses­ta.

Istu­tuk­set teh­tiin osa­na Iijoen vael­lus­ka­la­kär­ki­han­ket­ta. Kalat han­kit­tiin Luon­non­va­ra­kes­kuk­sel­ta ja nii­den istut­ta­mi­ses­ta vas­ta­si Met­sä­hal­li­tus.

Iijoen vael­lus­ka­la­kär­ki­hank­keen rahoit­ta­jia ovat maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö, PVO-Vesi­voi­ma Oy, Ii, Oulu, Pudas­jär­vi, Tai­val­kos­ki, Kuusa­mo, Met­sä­hal­li­tus, Poh­jois-Poh­jan­maan liit­to sekä Iijoen vesis­tön kalas­tusa­lue. Han­ket­ta hal­lin­noi Poh­jois-Poh­jan­maan liit­to. Iijoen vael­lus­ka­la­kär­ki­han­ke on Suo­men suu­rin vael­lus­ka­la­han­ke.