Ii on ehdol­la vuo­den kir­jas­to­kun­nak­si

Iin kirjaston palveluihin kuuluu kirjastoautoon rakennettava ympäristöaiheinen pakohuonepeli.

Iin kun­ta on ehdol­la vuo­den kir­jas­to­kun­nak­si. Kun­ta­lii­ton jär­jes­tä­män kil­pai­lun voit­toa tavoit­te­li 28 kun­taa, jois­ta finaa­lin valit­tiin Ii, Hel­sin­ki, Kurik­ka, Mik­ke­li ja Tam­pe­re.

Tois­ta ker­taa jär­jes­tet­tä­vän kil­pai­lun tee­ma­na on luke­mi­nen ja luke­mi­sen edis­tä­mi­nen. Iis­sä kir­jas­ton arjes­sa luke­mis­ta edis­tä­vät esi­mer­kik­si laa­jat aukio­loa­jat, satu­tuo­kiot, per­he­ta­pah­tu­mat, kir­ja­vink­kauk­set ja opas­tuk­set. Pelas­te­taan ilta­sa­tu — lukuin­toa lap­si­per­heil­le ja päi­vä­hoi­don työn­te­ki­jöil­le -hank­kees­sa panos­tet­tiin alle kou­lui­käis­ten ja hei­dän van­hem­pien­sa lukuin­toon yhteis­työs­sä neu­vo­lan, var­hais­kas­va­tuk­sen ja jär­jes­tö­jen kans­sa. Yli 15-vuo­ti­aat nuo­ret on kir­jas­tos­sa huo­mioi­tu omal­la kokoel­mal­la ja huo­neel­la.

Kil­pai­lun voit­ta­ja jul­kis­te­taan Hel­sin­gin Kir­ja­mes­suil­la lau­an­tai­na 26.10. Lop­pu­kil­pai­lun tuo­ma­ri­na toi­mii juon­ta­ja ja kir­jai­li­ja Jen­ni Pääs­ky­saa­ri. Lisäk­si Suo­men kir­jas­to­seu­ra jär­jes­tää verk­ko­ää­nes­tyk­sen, jos­sa fina­lis­tien kes­kuu­des­ta vali­taan ylei­sön suo­sik­ki. Ylei­söää­nes­tyk­seen voi osal­lis­tua osoit­tees­sa: suomenkirjastoseura-lv.creamailer.fi/survey/answer/a3ksbvyyza9ax.