Ii kysyi kun­ta­lai­sil­ta: ”Tur­val­li­nen, tut­tu ympä­ris­tö, luo­tet­ta­vat perus­pal­ve­lut lähel­lä kun­ta­lais­ta”

Luottamus kunnan hallintoon on iiläisten keskuudessa hyvällä tasolla.

Yhteen­sä 415 koti­ta­lout­ta (9 %) vas­ta­si Iin kun­ta­lais­ba­ro­met­riin, jos­sa pyy­det­tiin arvioi­maan kou­luar­vo­sa­noin kun­ta­pal­ve­lui­ta sekä ker­to­maan mie­li­pi­teen­sä tule­vai­suu­den kehit­tä­mis­koh­teis­ta.

Ver­tail­taes­sa mui­hin ympä­rys­kun­tiin, vas­taa­jien mie­les­tä Ii pär­jää parem­min mm. sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den saa­ta­vuu­des­sa, var­hais­kas­va­tuk­sen ja ope­tuk­sen pie­nil­lä ryh­mä­koil­la sekä val­ta­kun­nal­li­ses­ti näky­väl­lä ilmas­to­työl­lä. Myös iiläi­nen luon­to sekä tur­val­li­suu­den ja yhtei­söl­li­suu­den tun­ne oli­vat syi­tä mik­si yli 70 pro­sent­tia suo­sit­te­li­si tutuil­leen Iihin muut­ta­mis­ta.

Iin kun­nan­joh­ta­jan Ari Ala­tos­sa­van mukaan kun­ta­lais­ba­ro­met­rin tulok­set ker­to­vat myös, mis­sä asiois­sa kun­nal­la on kirit­tä­vää. Edel­li­sen vuo­den 2017 kun­ta­lais­ba­ro­met­ris­sa lii­kun­ta­kes­kus oli yli­voi­mai­ses­ti eni­ten toi­vo­tuin ja nyt se on vih­doin val­mis­tu­mas­sa lop­pu­vuo­des­ta. Pää­osan lap­sil­le ja nuo­ril­le suun­na­tus­ta lii­kun­ta­har­ras­tuk­sis­ta tar­joa­vat iiläi­set jär­jes­töt ja yhdis­tyk­set. Kan­sa­lais­opis­tol­la sel­vi­te­tään mah­dol­li­suuk­sia täy­den­tää jär­jes­tö­jen ja yhdis­tys­ten lii­kun­ta­tar­jon­taa.

Toi­veis­sa uima­hal­li, lisää kau­pal­li­sia pal­ve­lui­ta sekä resurs­se­ja lap­si­per­hei­den tuke­mi­seen

Kun­nan­joh­ta­jan mukaan uima- ja jää­hal­li­ko­ko­nai­suu­den raken­ta­mi­nen ei nykyi­sen talous­ti­lan­teen takia ole mah­dol­li­nen vie­lä lähi­vuo­sien aika­na. Tavoit­teek­si on kui­ten­kin ase­tet­tu, että han­ke saa­tai­siin ehdol­le ja osak­si val­tion ensi syk­sy­nä laa­ti­maa seu­raa­vaa neli­vuo­tis­ta lii­kun­ta­paik­ko­jen rahoi­tus­suun­ni­tel­maa.

Elin­voi­man lisää­mi­sek­si tär­keim­pi­nä kei­noi­na vas­taa­jat lisäk­si piti­vät pai­kal­li­sen yri­tys­toi­min­nan tuke­mis­ta ja työ­paik­ko­jen luo­mis­ta sekä asui­na­luei­den ja kylien tas­a­puo­lis­ta kehit­tä­mis­tä.

Kun­nan elin­kei­no-ohjel­mas­ta vas­taa­van Mic­ro­po­lis Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­jan Lee­na Vuo­to­ve­den mukaan tavoit­tee­na on mer­kit­tä­väs­ti kas­vat­taa Iihin sijoit­tu­vien yri­tys­ten mää­rää. Laa­jal­le jou­kol­le val­ta­kun­nal­li­sia kau­pan ja pal­ve­lua­lan toi­mi­joi­ta mark­ki­noi­daan yri­tys­tont­te­ja sekä nelos­tien asia­kas­vir­taa ja osto­vo­lyy­miä. Iin Pen­tin­kan­kaal­la on meneil­lään ase­ma­kaa­va­muu­tos, jos­sa osa tyh­jil­lään ole­vis­ta teol­li­suus­kort­te­leis­ta muu­te­taan kau­pan- ja pal­ve­lua­lo­jen käyt­töön. Soro­sen­tien ja nelos­tien ris­teyk­seen on tulos­sa lii­ken­ne­va­lot, mikä mah­dol­lis­taa alu­een lii­ken­ne­vir­ran tur­val­li­sen kas­vat­ta­mi­sen.

Iin työl­li­syy­den paran­tu­mi­nen näkyy myös var­hais­kas­va­tuk­sen kysyn­näs­sä, arviol­ta kah­den uuden päi­vä­ko­ti­ryh­män ver­ran. Iin kun­nan­val­tuus­ton käsit­te­lee 29.4. kokouk­ses­sa osa­na kun­ta­ta­lou­den sopeut­ta­mis­oh­jel­maa Ala­ran­nan kun­nal­li­sen päi­vä­ko­din perus­ta­mis­ta sekä avoi­men var­hais­kas­va­tus­toi­min­nan aloit­ta­mis­ta.

Iin var­hais­kas­va­tus­joh­ta­jan Vir­pi Uute­lan mukaan elo­kuul­le suun­nit­teil­la ole­va mak­su­ton avoin var­hais­kas­va­tus tar­jo­aa lap­si­per­heil­le ohjat­tua yhdes­sä ole­mis­ta ja tukea van­hem­muu­teen lap­sen kas­vuun ja kehi­tyk­seen liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä. Kun­ta­lais­ba­ro­met­rin vas­taa­jat lisäk­si toi­vo­vat tii­viim­pää yhtey­den­pi­toa ja tie­dot­ta­mis­ta. Var­hais­kas­va­tuk­sen esio­pe­tus on otta­mas­sa elo­kuus­sa käyt­töön kou­lu­puo­lel­ta tutun Wil­ma-jär­jes­tel­män yhtey­den­pi­don tuek­si. Mui­den var­hais­kas­va­tuk­sen ikä­ryh­mien osal­ta sel­vi­tel­lään sopi­vaa jär­jes­tel­mää.

Ii-ins­ti­tuu­tin joh­ta­jan Tar­ja Rah­ko­lan mukaan kan­sa­lais­opis­to ja Iin tai­de­kou­lu jär­jes­tä­vät vuo­sit­tain noin 10 000 ope­tus­tun­tia noin 30 toi­mi­pis­tees­sä kun­nan alu­eel­la ja kurs­se­ja eri­tyi­ses­ti lap­sil­le ja nuo­ril­le suun­ni­tel­laan lisät­tä­vän.

Kun­ta­lais­ba­ro­met­ri lyhyes­ti

Kun­ta­lais­ba­ro­met­ril­la halu­taan lisä­tä asuk­kai­den vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia kun­nan toi­min­nan kehit­tä­mi­ses­sä ja pää­tök­sen­teos­sa sekä sään­nöl­lis­tää kun­ta­lais­ky­se­ly­jä, jot­ta tulok­sil­le saa­daan pit­kän ajan ver­tai­lu­tie­to­ja. Iin kun­ta­lais­ba­ro­met­ri toteu­te­taan joka toi­nen vuo­si.

Pyyn­tö osal­lis­tua kun­ta­lais­ba­ro­met­riin lähe­tet­tiin viran­omais­tie­dot­tee­na kaik­kiin koti­ta­louk­siin (jake­lu noin 4 500). Vas­tauk­sia pyy­det­tiin anta­maan yksi per koti­ta­lous. Baro­met­riin pys­tyi osal­lis­tu­maan vas­taa­mal­la verk­ko­ky­se­lyyn tai vaih­toeh­toi­ses­ti pape­ri­lo­mak­keel­la Iin ja Kui­va­nie­men kir­jas­toil­la.

415 koti­ta­lout­ta (noin 10%) osal­lis­tui kun­ta­lais­ba­ro­met­rin toteu­tuk­seen. Vas­taa­jis­ta 72 pro­sent­tia kuu­lui ikä­ryh­mään 31–63. Kes­ki­mää­räi­nen vas­taa­ja edus­ti kah­den aikui­sen koti­ta­lout­ta (39%, 167), lap­si­per­hei­tä vas­taa­jis­ta oli 44 pro­sent­tia. Vas­taa­jis­ta 73 pro­sent­tia oli asu­nut Iis­sä yli 10 vuot­ta ja 90% aikoi jat­kos­sa­kin asua Iis­sä.

Kun­ta­lais­ba­ro­met­rin tulok­set ja pal­ve­lua­luei­den arvo­sa­nat on jul­kais­tu ver­kos­sa: ii.fi/barometri