Ii kehit­tää kir­jas­toau­ton pal­ve­lu­ja

Iissä nykyisin liikennöivä Akseli on Oulun ja Iin yhteinen kirjastoauto.

Iin kir­jas­to osal­lis­tuu kol­men kun­nan yhtei­seen kir­jas­toau­to­jen kehit­tä­mis­hank­kee­seen. Mil­loin se auto tul­lee? -hank­keen tavoit­tee­na on kehit­tää kir­jas­toau­to­pal­ve­lu­ja ja miet­tiä uusia tapo­ja hyö­dyn­tää kir­jas­toau­ton tar­joa­maa poten­ti­aa­lia.

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton rahoit­ta­mas­sa hank­kees­sa ovat muka­na myös Pudas­jär­ven ja Kuusa­mon kir­jas­tot.

Iis­sä nykyi­sin lii­ken­nöi­vä Akse­li on Oulun ja Iin yhtei­nen kir­jas­toau­to. Auto on han­kit­tu vuon­na 2005 ja on kir­jas­toau­tok­si koh­tuul­li­sen iäkäs. Lähi­vuo­si­na Iin kir­jas­tol­la on edes­sään joko uuden auton han­kin­ta tai poh­din­ta sii­tä, kuin­ka kir­jas­toau­ton kor­vaa­vat pal­ve­lut jär­jes­te­tään.

Kir­jas­toau­toon myös mui­ta pal­ve­lu­ja

Kir­jas­toau­to­pal­ve­lu on tär­keä kir­jas­to­pal­ve­lu­jen saa­ta­vuu­den ja myös kun­ta­lais­ten tasa-arvon kan­nal­ta. Kir­jas­toau­to on eri­tyi­sen tär­keä asia­kas­ryh­mil­le, jot­ka eivät pää­se itse­näi­ses­ti kir­jas­toon: lap­sil­le, nuo­ril­le, ikään­ty­neil­le ja eri­tyis­ryh­mil­le.

Kir­jas­toau­ton ei tar­vit­se kui­ten­kaan olla pel­käs­tään lai­nat­ta­van aineis­ton kul­je­tusa­lus­ta. Kir­jas­toau­tol­la on mah­dol­lis­ta tar­jo­ta liik­ku­via pal­ve­lu­ja, eri­lai­sia tapah­tu­mia sekä info­ti­lai­suuk­sia kun­nan haja-asu­tusa­lu­eel­la.

Kir­jas­toau­to­hank­kees­sa tavoit­tee­na on kokeil­la yhteis­työs­sä jär­jes­tet­tä­viä tapah­tu­mia ja tee­mail­to­ja. Kun­nan muut toi­mi­jat, muun muas­sa nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­toi­mi, ovat luon­nol­li­sia kump­pa­nei­ta tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­seen. Toi­vee­na on kui­ten­kin löy­tää yhteis­työ­ta­ho­ja myös muil­ta sek­to­reil­ta.

Kou­lut ja päi­vä­ko­dit ovat tär­kei­tä asiak­kai­ta kir­jas­toau­toil­le. Hank­kees­sa sel­vi­te­tään miten kir­jas­toau­to voi­si tukea kou­lu­ja uuden ope­tus­suun­ni­tel­man toteut­ta­mi­ses­sa. Hank­kees­sa kokeil­laan muun muas­sa, kuin­ka peda­go­gi­nen pako­huo­ne­pe­li sovel­tuu kir­jas­toau­toon ja miten lisät­tyä todel­li­suut­ta (aug­men­ted rea­li­ty) voi­si käyt­tää tie­don­haun ope­tuk­ses­sa kir­jas­toau­tos­sa.

Uuden­lai­sia kir­jas­toau­to­ja

Hank­kees­sa poh­di­taan, mil­lai­nen Iin mah­dol­li­nen uusi kir­jas­toau­to voi­si olla. Kir­jas­toau­to­jen tek­ni­nen kehi­tys on otta­nut uusia aske­lei­ta eteen­päin. Esi­mer­kik­si vaih­det­ta­vat kir­ja­hyl­lyt ja mul­ti­me­dia­tek­niik­ka ovat jo arki­päi­vää uusis­sa kir­jas­toau­tois­sa.

Vuo­den 2019 lop­puun kes­tä­väs­sä hank­kees­sa toi­vo­taan myös kun­ta­lai­sil­ta ideoi­ta kir­jas­toau­ton pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­seen. Ideoi­ta ja aja­tuk­sia voi lähet­tää han­ke­työn­te­ki­jä San­na Nää­tä­sel­le.