Ii hakee yrit­tä­jää lii­kun­ta­kes­kuk­sel­le

Iin uusi lii­kun­ta­kes­kus val­mis­tuu vuo­den 2019 aika­na. Toi­min­nan pyö­rit­tä­mi­seen hae­taan yrit­tä­jää, joka vas­taa lii­kun­ta­kes­kuk­sen toi­min­nas­ta, mark­ki­noin­nis­ta, yllä­pi­dos­ta ja käyt­tö­me­nois­ta.

Kun­nan­hal­li­tus kuu­lut­taa jul­ki­ses­ti yrit­tä­jän hake­mi­sen neu­vot­te­lu­me­net­te­lyl­lä. Tämän jäl­keen kun­nan­hal­li­tus päät­tää sii­tä, anne­taan­ko lii­kun­ta­hal­lin toi­min­ta yrit­tä­jäl­le vai tuo­te­taan­ko pal­ve­lu kun­nan oma­na toi­min­ta­na.

Ris­to Säk­ki­nen jät­ti asias­ta eriä­vän mie­li­pi­teen. Hän oli­si halun­nut jät­tää asian pöy­däl­le, jot­ta toi­min­nan tulot ja menot kun­nan oma­na tuo­tan­to­na oli­si sel­vi­tet­ty.