Ihon suo­jaa­mi­nen lii­al­li­sel­ta UV-sätei­lyl­tä tär­ke­ää

Sää­ti­la vaih­te­lee, mut­ta UV-kausi on käyn­nis­sä, ker­ro­taan Ilma­tie­teen lai­tok­sel­ta. Päi­vän ylin UV-indek­si saa­vut­ti ensim­mäis­tä ker­taa tänä kesä­nä voi­mak­kaan sätei­lyn rajan eli arvon kuusi vii­me vii­kol­la. Iho kan­nat­taa suo­ja­ta, kun UV-indek­si ylit­tää lukuar­von 3. Ilma­tie­teen lai­tos mit­taa koko­nai­sot­so­nin ja UV-sätei­lyn mää­rää päi­vit­täin. Ete­lä-Suo­mes­sa UV-indek­si voi saa­vut­taa pil­vet­tö­mä­nä kesä­päi­vä­nä arvon 6–7, Ete­lä-Euroo­pas­sa arvon 9–10. Poh­joi­ses­sa esi­mer­kik­si Sodan­ky­läs­sä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus