Huo­mio moot­to­ri­kelk­kai­luun

Moottorikelkkailijan on käytettävä kypärää aina ajettaessa.

Vii­me tal­ven run­sas lumi­ti­lan­ne sai moot­to­ri­kelk­ka­kau­pan kovaan nos­tee­seen. Uusia kelk­kai­li­joi­ta on pää­ty­nyt har­ras­tuk­sen pariin ja van­hem­mat kon­ka­rit ovat löy­tä­neet lajin uudel­leen. Har­ras­ta­jia on siis pal­jon ja tämä näkyy vali­tet­ta­vas­ti myös viran­omais­ten tilas­tois­sa, tote­aa var­tioup­see­ri Tuo­mo Paju­la Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­mal­ta.

Län­si-Suo­men meri­var­tios­ton Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­man par­tiot val­voi­vat vii­me vii­kon­vaih­tees­sa maas­to­lii­ken­net­tä niin jääl­lä kuin sisä­maas­sa­kin. Var­sin vähäi­ses­tä alku­tal­ven lumi­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta kelk­kai­li­jat ovat saa­neet jo kalus­ton­sa liik­keel­le. Jää­alu­eel­la tavat­tiin lähin­nä kalas­ta­jia.

Mai­nit­ta­vaa tuli erään kelk­ka­seu­ru­een puut­teel­li­ses­ta varus­tuk­ses­ta, sil­lä niin kul­jet­ta­jal­ta kuin kyy­ti­läi­sel­tä­kin puut­tui­vat vaa­dit­ta­vat suo­ja­ky­pä­rät. Tapah­tu­nees­ta aiheu­tui pie­ni sank­tio, mut­ta lopul­ta kaik­ki oli­vat samaa miel­tä kypä­rän tar­peel­li­suu­des­ta.

– Vaik­ka mökil­tä his­suk­seen verk­koa­van­nol­le siir­ryt­täes­sä ei yleen­sä mitään tapah­tui­si­kaan, voi satun­nai­nen hur­jas­te­li­ja aiheut­taa vaa­ra­ti­lan­teen, muis­tut­taa Paju­la.

Taa­ja­ma-ajo huo­le­na

Sisä­maas­sa suu­rin huo­le­nai­he ovat tänä­kin vuon­na taa­ja­mis­sa aje­li­jat. Osa ajaa käyt­täen tie­tä tai jal­ka­käy­tä­vää, mut­ta kel­kan­jäl­kiä löy­tyy run­saas­ti muu­al­ta­kin tie­a­lu­eel­ta. Suu­ri osa kelk­kai­li­jois­ta ei joko tie­dos­ta tai väli­tä sii­tä, että myös oja ja ojan penk­ka puu­ra­jaan asti on tie­a­luet­ta.

Vii­kon­lo­pun par­tio tapa­si Oulun­sa­los­sa tie­a­lu­eel­le ereh­ty­neen kelk­kai­li­jan. Kyseis­tä kelk­kai­li­jaa ei tavoi­tet­tu, mut­ta tapah­tu­nees­ta oli­si seu­ran­nut sak­ko­ran­gais­tus.
Nykyi­set kel­kat ovat var­sin suu­ri­te­hoi­sia ja var­sin­kin nopeu­den kas­vaes­sa kelk­kai­li­ja saat­taa aiheut­taa todel­li­sen vaa­ra­ti­lan­teen ja kelk­ka voi kara­ta ajo­ra­dal­le tai jal­ka­käy­tä­väl­le. Moot­to­ri­kel­kal­la ajo­ra­dan tai sil­lan saa ylit­tää T-kor­tin omaa­va.

– Mikä­li maas­tos­sa aja­mi­nen on koh­tuut­to­man vai­ke­aa esi­mer­kik­si maas­toes­teen vuok­si, tie­a­luet­ta voi käyt­tää tila­päi­ses­ti, mut­ta täl­löin­kin tuli­si käyt­tää tien auraa­ma­ton­ta osaa, opas­taa Paju­la.

Par­tioin­nis­sa yhtä kelk­kai­li­jaa jou­dut­tiin ohjeis­ta­maan pie­nen lap­sen kul­jet­ta­mi­ses­ta moot­to­ri­kel­kal­la. Lap­si oli kul­jet­ta­jan ja ohjaus­tan­gon välis­sä, mikä on vää­rä tapa kul­jet­taa mat­kus­ta­jaa. Kysei­nen kul­je­tus­ta­pa on aiheut­ta­nut usei­ta vaa­ra­ti­lan­tei­ta vuo­sien var­rel­la.

Tie­lii­ken­ne­lain mukaan las­ten kul­jet­ta­mi­nen moot­to­ri­kel­kal­la on sal­lit­tu sil­loin, kun lap­sen pysy­mi­nen kyy­dis­sä voi­daan luo­tet­ta­vas­ti var­mis­taa. Tämä asia var­mis­te­taan sil­lä, että kel­kas­sa on las­ta var­ten hänel­le sopi­vat jal­ka­tuet ja käden­si­jat.