Huo­mat­ta­via yli­no­peuk­sia

Oulun polii­si­lai­tok­sen lii­ken­neyk­si­kön par­tiot jou­tui­vat sun­nun­tai­na 11.8. puut­tu­maan useam­paan huo­mat­ta­vaan yli­no­peu­teen val­ta­tie nel­jäl­lä Oulun poh­joi­sel­la alu­eel­la.

Sak­ko­ja yli­no­peu­des­ta kir­joi­tet­tiin yhteen­sä 28 autoi­li­jal­le ja ajo­kiel­toon mää­rät­tiin 10 kul­jet­ta­jaa. Huo­les­tut­ta­vaa oli se, että noin 50 km/h yli­tyk­siä oli useam­pia. Nämä yli­tyk­set tapah­tui­vat 80 km/h ja 100 km/h nopeus­ra­joi­tusa­lueil­la val­ta­tie nel­jäl­lä.

Yli­no­peu­den taus­tal­la vai­kut­ta­va ris­ki­te­ki­jä on useas­ti kul­jet­ta­jan tila, (esi­mer­kik­si alko­ho­li, sai­raus, väsy­mys, mie­len­ti­la, kii­rei­syys) tai ajoa­sen­ne, kuten piit­taa­mat­to­muus. Lii­ken­neon­net­to­muu­den seu­rauk­set ovat yleen­sä vaka­vam­pia kun ajo­neu­von nopeus on suu­ri, kos­ka tör­mäys­voi­mat ovat suu­rem­pia. On myös sel­vää, että nopeuk­sien kas­vaes­sa rik­si onnet­to­muu­del­le kas­vaa.