Hir­vi­ko­la­rei­ta vähem­män, muut eläin­tör­mäyk­set lisään­ty­vät

Hirvionnettomuuksia tilastoitiin viime vuonna 1 956 ja peuraonnettomuuksia 6 251 kappaletta.

Lii­ken­ne­va­kuu­tuk­ses­ta kor­vat­ta­vien hir­vie­läin­ko­la­rien koko­nais­mää­rä on kas­va­nut vii­me vuo­si­na. Vaka­vam­pia vahin­ko­ja aiheut­ta­vien hir­vi­ko­la­rien mää­rä on las­ke­nut vii­mei­sen 20 vuo­den aika­na, mut­ta samaan aikaan peu­ra­kan­nan räjäh­dys­mäi­nen kas­vu näkyy vakuu­tus­yh­tiön vahin­ko­ti­las­tois­sa. Val­ko­hän­tä­peu­ran met­säs­tys­lu­pien run­saal­la lisää­mi­sel­lä pyri­tään hil­lit­se­mään peu­ra­kan­nan kas­vua, mut­ta tulok­sis­ta ei ole takei­ta.

Suo­men teil­lä sat­tui vii­me vuon­na noin 12 000 riis­taon­net­to­muut­ta. Hir­vion­net­to­muuk­sia tilas­toi­tiin vii­me vuon­na 1 956 ja peu­raon­net­to­muuk­sia 6 251. Vuo­si­tu­han­nen alus­sa hir­vi­ko­la­rei­ta tilas­toi­tiin lähem­mäs kol­me tuhat­ta.

– Hir­vie­läin­ko­la­rien mää­rä on suo­ras­sa yhtey­des­sä hir­vi- ja peu­ra­kan­nan kokoon. Lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den näkö­kul­mas­ta on posi­tii­vis­ta, että hir­vi­ko­la­rei­ta sat­tuu nyt sel­väs­ti vähem­män kuin vuo­si­tu­han­nen alus­sa ja niis­sä louk­kaan­tuu vähem­män ihmi­siä. Hir­vi­ko­la­reis­sa hen­ki­lö­va­hin­got ovat sel­väs­ti ylei­sem­piä, kuin peu­ra­va­hin­gois­sa, ker­too Lähi­Ta­pio­lan lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den joh­ta­va asian­tun­ti­ja Mar­kus Nie­mi­nen.

– Peu­ra­ko­la­reis­sa vahin­got jää­vät usein pie­nem­mik­si ja hen­ki­lö­va­hin­ko­ja sat­tuu har­vem­min. Autol­le hir­vie­läin­ko­la­ris­ta sat­tu­vat vahin­got kor­va­taan vapaa­eh­toi­ses­ta kas­ko­va­kuu­tuk­ses­ta, ker­too Nie­mi­nen.

Puut­teel­li­ses­ta tilas­toin­nis­ta joh­tuen peu­ra­ko­la­reis­ta ei ole saa­ta­vil­la luo­tet­ta­vaa tie­toa vii­mei­sen 20 vuo­den ajal­ta. Nie­mi­sen mukaan peu­ra­ko­la­rien lisään­ty­mi­nen näkyy kui­ten­kin sel­väs­ti vakuu­tus­yh­tiön vahin­ko­ti­la­sois­sa. Vahin­ko­mää­rät ovat suu­rim­pia Ete­lä- ja Lou­nais-Suo­mes­sa, jois­sa peu­ra­kan­nat ovat suu­rim­mat. Myös kau­ris­va­hin­ko­ja sat­tuu mer­kit­tä­vä mää­rä vuo­sit­tain.

Seli­tys onnet­to­muus­ke­hi­tyk­sel­le löy­tyy Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen tilas­tois­ta hir­ven ja val­ko­hän­tä­peu­ran met­säs­tyk­sen jäl­keis­ten kan­to­jen kehi­tyk­ses­tä vuo­sil­ta 2000–2018. Vuo­den 2000 läh­tö­ta­sos­ta hir­vi­kan­ta on las­ke­nut 149 100 hir­ves­tä vuo­den 2018 86 478 hir­veen (-72 %). Vas­taa­vas­ti val­ko­hän­tä­peu­ra­kan­nan vuo­den 2000 met­säs­tys­kau­den jäl­kei­nen 35 250 yksi­lön kan­ta on kas­va­nut vuo­den 2018 met­säs­tys­kau­den päät­teek­si 111 650 yksi­löön (+317 %).

– Tule­val­le syk­syl­le on myön­net­ty aiem­paa enem­män val­ko­hän­tä­peu­ran met­säs­tys­lu­pia lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den paran­ta­mi­sek­si. Näh­tä­väk­si jää riit­tää­kö met­säs­tä­jiä kaa­ta­maan myön­net­ty­jen lupien mukai­nen mää­rä peu­ro­ja, Nie­mi­nen sanoo.

Alka­val­le met­säs­tys­kau­del­le myön­net­tiin val­ko­hän­tä­peu­ran pyyn­ti­lu­pia lähes kol­man­nes enem­män kuin vii­me vuon­na. Syk­syn ja tal­ven jah­deis­sa on käy­tös­sä 58 094 val­ko­hän­tä­peu­ran pyyn­ti­lu­paa. Yhdel­lä pyyn­ti­lu­val­la saa pää­sään­töi­ses­ti kaa­taa yhden aikui­sen eläi­men tai kak­si vasaa.

Fak­to­ja hir­vie­läin­ko­la­reis­ta:

Juu­ri nyt on suu­rin ris­ki ajaa hir­vie­läin­ko­la­ri. Ris­kit lii­ken­tees­sä lisään­ty­vät syk­syl­lä hämä­rän ajan pide­tes­sä aamul­la ja illal­la, kos­ka hir­vet ja peu­rat liik­ku­vat eri­tyi­ses­ti hämä­rän aikaan. Lähi­Ta­pio­lan kor­vaa­mis­ta hir­vie­läin­va­hin­gois­ta (hir­vet ja peu­rat) suu­rin osa sat­tui aamul­la seit­se­män ja yhdek­sän, ja illal­la vii­den ja kah­dek­san välil­lä.

Ajo­no­peus vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti onnet­to­muus­ris­kiin. Ris­ki kuol­la ja louk­kaan­tua hir­vi­ko­la­ris­sa kas­vaa erit­täin jyr­käs­ti ajo­no­peu­den nous­tes­sa. Oikea nopeus antaa lisä­ai­kaa rea­goi­da ja vähen­tää mah­dol­li­sia louk­kaan­tu­mi­sia kola­ri­ti­lan­tees­sa.

Lii­ken­ne­vi­ras­ton arvion mukaan vuo­den 2017 hir­vion­net­to­muuk­sien las­ken­nal­li­set kus­tan­nuk­set yhteis­kun­nal­le oli­vat 63,5 mil­joo­naa euroa.

Huo­ma­tes­sa­si hir­ven tai peu­ran vähen­nä nopeut­ta välit­tö­mäs­ti. Jos jou­dut väis­tä­mään, pyri väis­tä­mään hir­veä takaa. Varoi­ta mui­ta autoi­li­joi­ta hätä­vil­kuil­la tai vil­kut­ta­mal­la ajo­va­lo­ja.