Hii­ren­louk­ku Teat­te­ri­kuo­pal­la

Helena Räisänen (Mollie Ralston) ja Anssi Pesonen (Giles Ralston) kuuluvat Nuu-teatterin esiintyjäkaartiin. Kuva Ester van Dam.

Nuu-teat­te­ri Kem­pe­lees­tä vie­rai­lee Hau­ki­pu­taan Teat­te­ri­kuo­pal­la 18.–19.1. Agat­ha Chris­tien maa­il­man­kuu­lul­la Hii­ren­louk­ku-näy­tel­mäl­lä (Mouset­rap, 1952). Tämän dek­ka­ri­ku­nin­gat­ta­ren käsi­kir­joit­ta­man ja 1950-luvun englan­ti­lai­sel­le maa­seu­dul­le sijoit­tu­van mur­ha­mys­tee­riklas­si­kon Nuu-teat­te­ril­le ohjaa Mar­ko Poh­jan­rin­ne. Esi­tys sai ensi-iltan­sa Kem­pe­lees­sä 9.11.2019.

Hii­ren­louk­ku on maa­il­man pisim­pään yhtä­jak­soi­ses­ti esi­tet­ty näy­tel­mä. Tari­nas­sa paris­kun­ta avaa Englan­nin maa­seu­dul­le van­haan her­ras­kar­ta­noon täy­si­hoi­to­lan. Ensim­mäi­set vie­raat saa­pu­vat pai­kal­le, mut­ta sit­ten lumi­myrs­ky eris­tää talon muul­ta maa­il­mal­ta. Vie­rai­den jou­kos­sa on myös polii­si, joka tut­kii Lon­toos­sa tapah­tu­nut­ta rikos­ta. Kaik­kia kar­ta­nos­sa oli­joi­ta on kuu­lus­tel­ta­va.

Nuu-teat­te­ri on Kem­pe­lees­sä toi­mi­va har­ras­ta­ja­teat­te­ri. Teat­te­rin koti­näyt­tä­mö­nä on Kem­pe­leen Nuo­ri­so­seu­ran­ta­lo, mis­sä näh­dään vuo­des­sa yleen­sä yksi tai kak­si koko­pit­kän näy­tel­män ensi-iltaa. Teat­te­ri on aktii­vi­nen toi­mi­ja har­ras­ta­ja­ken­täl­lä ja se tekee usein vie­rai­lu­ja lähi­kun­tiin ja osal­lis­tuu fes­ti­vaa­leil­le.

Esi­tyk­set Hau­ki­pu­taan Teat­te­ri­kuo­pal­la la 18.1 klo 18 ja su 19.1. klo 16.