Hei sinä hau­ki­pu­taa­lai­nen van­hem­pi!

Me Hau­ki­pu­taan alu­een kou­lu­jen van­hem­pain­toi­mi­joi­den edus­ta­jat haas­tam­me sinut Koko kylä huo­leh­tii — kampanjaan.Huono t käy­tös­ta­vat, ylei­nen levot­to­muus ja las­ten ja nuor­ten kes­ki­näi­set kah­nauk­set ovat vii­me aikoi­na lisään­ty­neet. Kou­lu tekee päi­vit­täin käy­tös­ta­poi­hin liit­ty­vää kas­va­tus­työ­tä. Nyt tar­vi­taan mei­dän van­hem­pien apua.

Kam­pan­jam­me vies­ti on:
Puu­tu! Väli­tä! Ole esi­merk­ki­nä! Ole läs­nä!

Kes­kus­te­le hyvis­tä käy­tös­ta­vois­ta koto­na las­te­si kans­sa. Tark­kai­le omaa käy­tös­tä­si ja pyri toi­mi­maan itse hyvä­nä esi­merk­ki­nä. Havain­noi ympä­ris­töä­si ja puu­tu ystä­väl­li­ses­ti ja topa­kas­ti ei-toi­vot­tuun käy­tök­seen.

Väli­tä, älä käve­le ohi! Ole vas­tuul­li­nen aikui­nen. Ole läs­nä tilan­teis­sa, muu­tos parem­paan saat­taa tapah­tua jo yhdes­sä het­kes­sä. Tie­dä lap­se­si kave­rit ja hei­dän van­hem­pan­sa ja kan­nus­ta hyvään käy­tök­seen. Hyvät käy­tös­ta­vat ovat tär­keä osa toi­sen ihmi­sen kun­niot­ta­mis­ta.

Ollaan ihmi­siä ihmi­sil­le. Uskom­me, että kiin­nit­tä­mäl­lä huo­mio­ta käy­tös­ta­poi­him­me saam­me aikaan posi­tii­vi­sen muu­tok­sen Hau­ki­pu­taal­la. Tämä loi­si myös osal­taan tur­val­li­sem­paa ympä­ris­töä syk­syl­lä kou­lu­tie­tään aloit­ta­vil­le eka­luok­kai­sil­le.

Olet­han muka­na!

Anne Hai­ma­kai­nen (Hau­ki­pu­taan kou­lu)
Tit­ta Kivi­mä­ki &
Kat­ja Hava­na
(Län­si­tuu­len kou­lu)
Iida Tii­ro &
Päi­vi Sep­pä­nen (Mar­tin­nie­men kou­lu)
Inke­ri Meh­tä­lä
(Ase­man kou­lu)
Soi­la Riut­ta (Kel­lon kou­lu)
Jyr­ki Stra­nius & Jaa­na Lok­ka-Palo­mä­ki (Kivi­nie­men kou­lu)
Maa­rit Ala­kiut­tu (Tak­ku­ran­nan kou­lu)