Hau­Pan nai­set nousi ykkö­seen

HauPan naiset iloitsemassa voitosta karsintapelin jälkeen.

Hau­Pan nai­set sel­vit­ti Ykkö­sen nousu­kar­sin­nat yhteis­maa­lein 4–3 ja ansait­si­vat pai­kan Nais­ten Ykkö­seen ensi kau­dek­si. Nousuun riit­ti tasa­pe­li toi­ses­ta kar­sin­taot­te­lus­ta Här­mää vas­taan. Voi­tok­kaan kotiot­te­lun jäl­keen nai­set mat­ka­si­vat lau­an­tai­na Hämeen­lin­naan ja tie­dos­sa oli, että vas­tus on kova.

Pelin alku oli­kin här­mä­läis­ten hal­lin­taa, mut­ta ensim­mäi­nen maa­li syn­tyi Här­män pää­hän. Hau­Pan Iida Nur­mos teki voi­mak­kaan tem­po­kul­je­tuk­sen läpi kes­ki­ken­tän, pela­si vasem­paan lai­taan Johan­na Raap­pa­nal­le, jon­ka kes­ki­tys ei aivan tavoit­ta­nut maa­lil­la ollut­ta Taru Jäm­sää Här­män puo­lus­ta­jan lait­taes­sa jal­kan­sa väliin ja pal­lon men­nes­sä omiin ajas­sa 38 minuut­tia.

Ensim­mäi­sel­lä puo­lia­jal­la Här­mä pää­si muu­ta­man ker­ran pelaa­maan Hau­Pan lin­jan taak­se, mut­ta maa­lis­sa pelan­nut Eve­lii­na Heik­ki­nen kat­koi yri­tyk­set var­mas­ti.
Här­mä jat­koi sisuk­kaas­ti pai­nos­tus­ta Hau­Pan puo­lus­taes­sa tiu­kas­ti, eikä maa­li­paik­ko­ja pääs­syt syn­ty­mään. Toi­sel­la puo­lia­jal­la Här­mä pää­si tasoit­ta­maan saa­tu­aan Hau­Pan pelin sekai­sin. Oikeas­ta lai­das­ta sisään aja­nut Här­män lai­tu­ri syöt­ti poi­kit­tain maa­lin eteen ja Eeri­ka Läh­de­kor­pi pää­si vii­meis­te­le­mään, kun peliä oli pelat­tu 49 minuut­tia.
Tasoi­tus­maa­lin jäl­keen otte­lun tem­po ja inten­si­teet­ti sel­väs­ti nousi molem­mil­la jouk­kueil­la. Hau­Pa läh­ti muu­ta­man ker­ran nopei­siin hyök­käyk­siin ja pal­lon mene­tyk­sis­tä Här­mä pää­si iske­mään puo­lus­tus­ta­sa­pai­non olles­sa hakuses­sa Hau­Pal­la.

Seu­raa­va maa­li näh­tiin, kun Kata­rii­na Kui­va­mäen esi­työs­tä saa­tiin kul­ma. Johan­na Raap­pa­na meni anta­maan kul­maa, johon kor­keim­mal­la ollut Sara Kuo­te­sa­ho sai pään­sä väliin ja siir­si Hau­Pan joh­toon peli­kel­lon näyt­täes­sä 69 minuut­tia. Täl­lai­sia maa­le­ja on muu­ta­ma täl­lä kau­del­la näh­ty.
Joh­to­maa­lin jäl­keen Här­mä nos­ti ryh­mi­tys­tä ylös­päin ja pai­nos­ti todel­la voi­mak­kaas­ti Hau­Pan pää­tä saa­den lopul­ta myös tasoi­tuso­su­man ajas­sa 86 minuut­tia, maa­lin­te­ki­jä­nä Eli­na Har­ju­la. Täs­sä vai­hees­sa tie­dos­sa oli, että Här­män pitäi­si teh­dä vie­lä kak­si maa­lia, jot­ta he voi­si­vat voit­taa kar­sin­nat. Hau­Pa kes­kit­tyi lop­pu­pe­lin puo­lus­ta­maan tii­viis­ti, eikä läh­te­nyt otta­maan ris­ke­jä hyök­käys­pääs­sä.

Kai­ken kaik­ki­aan otte­lu oli Här­män hal­lin­nas­sa suu­rem­man osan pelis­tä, mut­ta kuten Her­ra Pää­val­men­ta­ja Ant­ti Kui­va­mä­ki tote­si:
– Puo­lus­tuk­sel­la voi­te­taan mes­ta­ruuk­sia ja hyök­käyk­sel­lä pele­jä.
Hau­Pa sel­vit­ti tien jat­koon kar­sin­to­jen voi­ton yhteis­maa­lein 4–3. Här­mä pääs­ti A-loh­kos­sa ainoas­taan 6 maa­lia omiin koko kau­del­la, mikä tekee Hau­Pan voi­tos­ta vie­lä­kin mauk­kaam­man.