Hau­Pan mies­ten syys­kier­ros käyn­tiin Sodan­ky­läs­sä

HauPa juhli voittoa Sodankylässä.

Hau­Pan mies­ten edus­tus­jouk­kue pala­si tosi­toi­miin Kol­mo­ses­sa vii­me lau­an­tai­na. Kevät­kier­ros sujui vaih­te­le­vas­ti, mut­ta hau­ki­pu­taa­lai­set kyke­ni­vät säi­ly­mään iskue­täi­syy­del­lä sar­jan kär­ki­paik­ko­ja aja­tel­len.

Kokoon­pa­noa lei­ma­si vaih­tu­vuus koko kevään, mikä han­ka­loit­ti tasai­suu­den löy­tä­mis­tä. Toi­saal­ta jouk­kue kyke­ni kään­tä­mään sen usein myös vah­vuu­dek­si.

Vie­ras­pe­lien aate­lia

Lau­an­tai­na Hau­Pa aloit­ti syk­syn seit­se­män otte­lun rupea­man­sa Sodan­ky­läs­tä. SoPa onnis­tui voit­ta­maan kau­den ensim­mäi­sen koh­taa­mi­sen, mikä jät­ti pal­jon kysy­mys­merk­ke­jä alku­kau­teen. Hau­Pa val­mis­tau­tui otte­luun huo­lel­la pyr­kien har­joit­te­lus­sa enna­koi­maan otte­lun haas­teet.

Itse peli­reis­sua voi­daan pitää kau­den kunin­kuus­mat­ka­na. Poh­jois-Suo­mes­sa Kol­mo­nen ker­ryt­tää reis­suil­le mit­taa luon­nol­li­ses­ti enem­män kuin ete­läs­sä, mut­ta Sodan­ky­lä on sil­ti jotain aivan tois­ta. Taval­li­set Rova­nie­men ja Kajaa­nin mat­kat saat­ta­vat tun­tua usein pak­ko­pul­lal­ta. Sodan­ky­lä on jal­ka­pal­lo­paik­ka­na eksoot­ti­sem­pi. Puit­teet ovat jok­seen­kin kun­nos­sa.

Otte­lu­ta­pah­tu­ma vetää ver­to­ja min­kä tahan­sa muun jouk­ku­een vas­taa­vaan ja ylei­söä tun­tuu aina saa­pu­van pai­kal­le. Kai­ken kruu­naa hie­man lii­an pit­kä mat­ka, ajal­li­ses­ti aamus­ta yöhön. Kun hom­ma menee sopi­vas­ti yli, tulee sii­tä lopul­ta haus­ka yhtei­nen päi­vä.

Hau­Pa sai revans­sin

Itse otte­lus­ta Hau­Pa onnis­tui nap­paa­maan täy­den pis­te­po­tin komeal­la 1–5 voi­tol­la. Vie­raat aloit­ti­vat maa­lin­teon 7.minuutilla, kun Toni Tuo­mi­nen pela­si nerok­kaas­ti läpi pys­ty­juok­sun teh­neen Ila­ri Niku­lan. Var­ma sijoi­tus läpia­jon päät­teek­si vapaut­ti peliä hie­man seka­van alun jäl­keen.

Hau­Pa tupla­si joh­ton­sa rei­lun var­tin jäl­keen, kun Tane­li Koho­nen kaa­det­tiin 16-alu­eel­la ja Miik­ka Pal­dan ampui 0–2 ran­gais­tus­pot­kus­ta. Tau­ko­lu­ke­mat 0–3 oli Toni Tuo­mis­ta par­haim­mil­laan. Joo­na Körk­kö pus­ki pal­lon hyvin maa­lin edus­tal­le, mis­sä Tuo­mi­nen voit­ti maa­li­vah­din ilma­tais­te­lus­sa sine­töi­den lopul­ta rat­kai­se­van tun­tui­sen maa­lin.

Toi­nen puo­liai­ka alkoi seka­vas­ti. SoPa pyr­ki suo­ra­vii­vai­sel­la pelil­lään sekoit­ta­maan vie­rai­den peli­na­vaa­mis­ta ja onnis­tui­kin sii­nä ajoit­tain hyvin. Maa­li­pai­kat oli­vat molem­mil­la vähis­sä. Tun­nin pelin jäl­keen SoPa pää­si vie­lä het­kek­si peliin mukaan teh­den kaven­nuk­sen ran­gais­tus­pot­kus­ta. Tuo­mioon riit­ti täl­lä ker­taa mel­ko ilma­van oloi­nen hyp­py, mut­ta aktii­vi­sen pelin myö­tä maa­li oli ansait­tu. Kaven­nuk­sen jäl­keen koti­jouk­kue kyke­ni saa­maan muu­ta­man maa­li­pai­kan, mut­ta Vil­le Juus­ti­la Hau­Pan maa­lil­la oli mies pai­kal­laan.

Otte­lun lopul­li­sen rat­kai­sun pää­osas­sa oli Tane­li Koho­nen. Ensin kym­me­nen minuut­tia kaven­nuk­sen jäl­keen Koho­nen lau­koi lähie­täi­syy­del­tä 1–4. Laa­duk­kaan kes­ki­tyk­sen tar­joi­li tois­ta­mi­seen Joo­na Körk­kö. Lop­pu­lu­ke­mat 1–5 Koho­nen lau­koi ran­gais­tus­pot­kus­ta, jou­tuen ensin jäl­leen rik­keen koh­teek­si.

Hau­Pan seu­raa­va otte­lu pela­taan lau­an­tai­na 10.8 Kes­kus­ken­täl­lä. Täl­löin vas­taan saa­puu pai­kal­lis­pe­lis­sä kär­ki­jouk­kue AC Oulu aka­te­mia. Otte­lu alkaa kel­lo 15.