Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jät pie­nen­si hal­li­tus­taan

Haukiputaan Vuoden yritys Core ja sen yrittäjät Katri Kivari (vas.) ja Sanna Halonen saivat lauantaina palkintonsa. Sen luovuttivat Haukiputaan Yrittäjien puheenjohtaja Jonna Kurvinen ja 1. varapuheenjohtaja Tiina Sotaniemi.

Jon­na Kur­vi­nen valit­tiin jat­ka­maan Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jät ry:n puheen­joh­ta­ja­na yhdis­tyk­sen lau­an­tai-ilta­na pitä­mäs­sä syys­ko­kouk­ses­sa. Samal­la pää­tet­tiin pie­nen­tää yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­sen kokoa tule­va­na toi­min­ta­kau­te­na yhdek­sään hen­ki­löön. Perus­tee­na oli muun muas­sa se, että täl­lä tavoin hal­li­tus saa­daan hel­pom­min kokoon pää­tös­val­tai­se­na. Jon­na Kur­vi­sen lisäk­si uuteen hal­li­tuk­seen kuu­lu­vat Tii­na Sota­nie­mi, Sep­po Pek­ka­la, Pasi Krop­su, Hei­di Mäke­läi­nen, Johan­na Rah­ka­la, Kat­ja Luh­ta­nen, Pek­ka Qvist ja Jan­ne Apuk­ka.

Toi­sin kuin monil­la muil­la maa­kun­nan yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sil­lä Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jät ry:n jäsen­mää­rä on kas­va­nut kulu­neen vuo­den aika­na.

Vuo­si­ko­kous hyväk­syi myös toi­min­ta­suun­ni­tel­man vuo­del­le 2020. Edun­val­von­nan suh­teen tavoit­tee­na on paran­taa hau­ki­pu­taa­lais­ten yri­tys­ten toi­min­ta- ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia sekä luo­da myön­teis­tä asen­net­ta yrit­tä­jyyt­tä koh­taan. Ylei­söl­le näky­vim­mät tapah­tu­mat, jou­lu­na­vaus ja keväi­nen ylei­sö­ta­pah­tu­ma, jär­jes­te­tään ensi vuon­na­kin samoin kuin Vuo­den hau­ki­pu­taa­lai­sen ja Vuo­den yrit­tä­jän valin­ta.

Yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen syys­ko­kouk­sien ohjel­maan kuu­lu­vat olen­nai­se­na osa­na pal­kit­se­mi­set. Vuo­den 2019 yrit­tä­jä­pal­kin­non sai­vat Lii­kun­ta­kes­kus Coren yrit­tä­jät San­na Halo­nen ja Kat­ri Kiva­ri. Perus­te­lui­na valin­nal­le ovat muun muas­sa menes­ty­ke­käs toi­min­ta, jota on pys­tyt­ty laa­jen­ta­maan ja moni­puo­lis­ta­maan. Laa­ja jut­tu yri­tyk­ses­tä on löy­det­tä­vis­sä Hau­ki­pu­das Yrit­tää -leh­des­tä. Se on luet­ta­vis­sa säh­köi­ses­ti osoit­tees­sa www.rantapohja.fi

Syys­ko­kouk­sen pal­kit­ta­viin kuu­lui­vat myös yhdis­tyk­sen pit­kä­ai­kai­nen sih­tee­ri Lee­na Nie­me­lä sekä monin tavoin yhdis­tyk­sen toi­min­taan vai­kut­ta­nut Jyr­ki Drus­hi­nin sekä hal­li­tuk­sen ero­vuo­roi­sia jäse­niä. 30 vuot­ta kes­tä­nees­tä yrit­tä­jyy­des­tä sai Yrit­tä­jien timant­ti­ris­tin  Hit­saus­pal­ve­lu R Jalon yrit­tä­jä Rei­jo Jalo.