Hau­ki­pu­taan poh­jois­puo­lel­le halu­taan lisää raken­ta­mis­ta

Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Ris­to Kal­lio­rin­ne (vas.) jät­ti maa­nan­tai­na val­tuus­toa­loit­teen täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta Halo­sen­nie­men, Par­ku­mäen ja Ukko­lan­pe­rän alu­eel­le.

 Oulun kau­pun­ki­stra­te­gian 2010 mukaan Oulu hyö­dyn­tää ison kau­pun­kia­lu­een mah­dol­li­suu­det ja par­haat pai­kal­li­set perin­teet.  Kau­pun­ki­stra­te­gias­sa myös ase­te­taan tavoit­teek­si täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sen osuu­den kas­vat­ta­mi­nen vuo­tui­ses­sa asun­to­tuo­tan­nos­sa.

Kal­lio­rin­ne ja muut aloit­teen alle­kir­joit­ta­neet esit­tä­vät, että Oulun kau­pun­ki sel­vit­tää kysei­sen Hau­ki­pu­taan poh­jois­osan alu­een täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­mah­dol­li­suu­det. Täs­sä sel­vi­tyk­ses­sä on mah­dol­lis­ta hyö­dyn­tää nyt käyn­nis­sä ole­vien Kii­min­ki­jo­ki­var­ren kylien (Hut­tu­ky­lä, Tirinkylä/Alakylä, Joki­ky­lä) tar­pei­siin kehi­tet­tyä kylä­sel­vi­tyk­siin perus­tu­vaa suun­nit­te­lua, jos­sa asuk­kai­den osal­lis­tu­mi­sel­la on kes­kei­nen roo­li alu­een tule­vai­suu­den suun­nit­te­lus­sa.

Oulun poh­joi­nen alue Iin kun­nan rajal­la on yksi ali­käy­tet­ty mah­dol­li­suus täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sel­le, tode­taan aloit­tees­sa. Alu­eel­la on elin­voi­mai­sia perin­tei­siä kyliä, aktii­vis­ta yhtei­sö­toi­min­taa (Halo­sen­lah­den kyläyh­dis­tys) ja täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sen mah­dol­lis­ta­va infra­struk­tuu­ri kuten Halo­sen­lah­den vie­mä­rio­suus­kun­ta ja Mar­tin­nie­men alu­een kun­ta­pal­ve­lut.

Alu­een ainoa voi­mas­sa ole­va kaa­va on Oulun seu­dun yleis­kaa­va 2020, joka antaa perus­läh­tö­koh­dat alu­een maan­käy­töl­le.  Alu­eel­la ei kui­ten­kaan ole ole­mas­sa sel­ke­ää suun­ni­tel­maa alu­een kehit­tä­mi­ses­tä ja täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­nen­kin perus­tuu nyky­ään yksit­täi­siin suun­nit­te­lu­tar­ve­rat­kai­sui­hin.