Hau­ki­pu­taan lukion kan­sain­vä­li­syys­kurs­sil­lai­set Brys­se­lis­sä

Pert­tu Utriai­nen, Fia Lind­holm ja Mal­la Per­nu

Tänä vuon­na Hau­ki­pu­taan lukion kan­sain­vä­li­syys­kurs­si suun­ta­si Bel­gian pää­kau­pun­kiin Brys­se­liin.
Kurs­sia var­ten kerä­sim­me rahaa ympä­ri vuo­den muun muas­sa myy­mäl­lä kark­ke­ja, suk­kia ja maus­tei­ta sekä jär­jes­tä­mäl­lä narik­kaa teat­te­ri­kuo­pal­la näy­tös­ten aika­na.
Läh­dim­me mat­kaan aikai­sin aamul­la Oulun len­toa­se­mal­ta sun­nun­tai­na 6.5. ja pala­sim­me takai­sin kotiin per­jan­tai­na 11.5.

Saa­vut­tuam­me Brys­se­liin sun­nun­tai­na aamu­päi­väl­lä majoi­tuim­me maja­paik­koi­him­me ja sii­tä sel­vit­tyäm­me läh­dim­me tutus­tu­maan kau­pun­kiin, ensin oma­toi­mi­ses­ti, sit­ten opet­ta­jiem­me joh­dol­la ryh­mäs­sä. Illal­la jot­kut meis­tä tapa­si­vat bel­gia­lai­sia ystä­vi­ään.

Maa­nan­tai­aa­mu­na vie­rai­lim­me Euroo­pan Par­la­men­tis­sa, mis­sä euro­par­la­men­taa­rik­ko Lii­sa Jaa­kon­saa­ri otti mei­dät vas­taan ja ker­toi meil­le hie­man EU:sta, jon­ka jäl­keen kävim­me kat­so­mas­sa par­la­men­tin istun­to­sa­lia. Lisäk­si maa­nan­tai­hin sisäl­tyi myös vie­rai­lu Itä- ja Poh­jois-Suo­men EU-toi­mis­tos­sa, YK:n tie­do­tus­kes­kuk­ses­sa sekä Euroo­pan unio­nin neu­vos­tos­sa. Näi­den vie­rai­lui­den jäl­keen suun­ta­sim­me Brys­se­lin kes­kus­taan teke­mään ostok­sia.

Tiis­tai­päi­väm­me alkoi vie­rai­lul­la Suo­men pysy­väs­sä edus­tus­tos­sa Euroo­pan Unio­nis­sa, jos­sa meil­le ker­rot­tiin taas hie­man lisää EU:sta.
Tämän jäl­keen kävim­me tutus­tu­mas­sa Vesa­lius Col­le­ges­sa. Yli­opis­toa meil­le tuli esit­te­le­mään kou­lun yksi opet­ta­jis­ta sekä kou­lun oppi­laat. Esit­te­lyn jäl­keen menim­me yhdes­sä syö­mään yli­opis­ton ruo­ka­laan. Ruo­an jäl­keen oppi­laat esit­te­li­vät meil­le vie­lä kou­lun alu­een urhei­lu­paik­ko­ja, kuten peli­kent­tiä ja uima­hal­lia.
Yli­opis­tol­ta menim­me puis­toon istu­maan, mis­tä mat­kam­me jat­kui koh­ti Euroo­pan komis­sio­ta, jos­ta läh­dim­me tutus­tu­maan lisää kau­pun­kiin.

Vie­rai­lul­la pro­jek­ti­kou­lul­la

Kes­ki­viik­ko­na mat­kam­me suun­ta­si yhdek­säl­tä aamul­la junal­la koh­ti Mec­he­le­nin kau­pun­kia ja siel­lä sijait­se­vaa Bus­ley­den Athe­neum, Cam­pus Pitzem­burg- kou­lua, joka on yksi nel­jäs­tä Digit-pro­jek­tis­sa muka­na olleis­ta kou­luis­ta. Aamu­päi­väs­tä jakau­duim­me ryh­miin ja pro­jek­tis­ta tutut opis­ke­li­jat esit­te­li­vät meil­le kou­lu­aan kier­rät­tä­mäl­lä ympä­ri sitä.
Syön­nin jäl­keen oli vie­lä vuo­ros­sa kii­peä­mi­nen näkö­ala­tor­niin, jon­ka hui­pul­ta pys­tyi näke­mään Brys­se­liin asti. Tämän jäl­keen jokai­nen sai teh­dä sitä, mitä itse halusi. Suu­rin osa meis­tä läh­ti takai­sin Brys­se­liin teke­mään lisää ostok­sia, mut­ta muu­ta­mat jäi­vät Mec­he­le­niin viet­tä­mään aikaa bel­gia­lais­ten kave­rei­den­sa kans­sa ilta­päi­väk­si ja illak­si.

Tors­tai­na ohjel­mas­sa oli vie­lä muu­ta­man näh­tä­vyy­den ihai­lua sekä museois­sa kier­te­lyä. Aamu­päi­väl­lä suun­ta­sim­me met­rol­la Ato­miu­miin. Ato­miu­mis­ta suun­ta­sim­me takai­sin Brys­se­lin kes­kus­taan ja kier­te­lim­me muu­ta­mia museoi­ta.

Illal­la ohjel­mas­sa oli vie­lä yhtei­nen ruo­kai­lu hie­nos­sa ravin­to­las­sa, jon­ka jäl­keen suun­ta­sim­me maja­pai­koil­lem­me pak­kaa­maan.
Per­jan­tai­aa­mu­na läh­dim­me takai­sin koh­ti Suo­mea. Läh­dim­me kah­dek­san jäl­keen koh­ti Brys­se­lin len­to­kent­tää. Ken­täl­le menim­me met­roil­la ja junal­la. Vii­mein ken­täl­le pääs­tyä emme vält­ty­neet ongel­mil­ta. Lip­pu­jen saa­mi­nen oli mel­koi­sen hom­man taka­na, mut­ta onnek­si lopul­ta kai­kil­la oli len­to­li­put Hel­sin­kiin.

Len­to Hel­sin­kiin sujui ongel­mit­ta ja Hel­sin­kiin pääs­tyä meil­lä oli­kin mel­ko kii­re vaih­to Ouluun läh­te­vään konee­seen. Koto­na Oulus­sa olim­me jo vii­den aikaan ilta­päi­väl­lä. Mat­ka oli koko­nai­suu­des­saan onnis­tu­nut ja muka­va. Mukaan Brys­se­lis­tä tart­tui pal­jon muka­via muis­to­ja, joi­ta emme var­mas­ti kos­kaan unoh­da.