Hau­ki­pu­taan lei­jo­nat lah­joit­ta­neet tuhan­sia euro­ja

Hau­ki­pu­taan Lions Club on parin vii­me vuo­den aika­na kyen­nyt aut­ta­maan tuhan­sien euro­jen arvos­ta alu­een­sa ihmi­siä ja toi­mi­joi­ta. Kaik­ki­aan lah­joi­tuk­sia on teh­ty eri muo­dois­sa yli 4 000 euron arvos­ta.

Lei­jo­nien kerää­mil­lä varoil­la on muun muas­sa jär­jes­tet­ty kehi­tys­vam­mais­ten akti­vi­teet­te­ja, han­kit­tu defi­bril­laat­to­ri kaik­kien tavoi­tet­ta­vak­si Ravin­to­la-Kah­vi­la Nyy­man­niin, lähe­tet­ty 3 nuor­ta LC-nuo­ri­so­vaih­toon sekä annet­tu sti­pen­dit Hau­ki­pu­taan lukion ja OSAO:n sti­pen­di­ra­has­toon. Lisäk­si LC Hau­ki­pu­das on jär­jes­tä­nyt Jatu­lin nuo­ri­so­ta­pah­tu­maan äänen­tois­ton ja mik­saa­jan. Jo aiem­min klu­bi on hank­ki­nut äänen­tois­to­lait­teet Jatu­lin nuo­ri­so­ti­loi­hin ja pitä­nyt nii­tä yllä.

Lisäk­si LC Hau­ki­pu­das on keräys­va­roil­laan kyen­nyt jär­jes­tä­mään jou­lu­jen alla kirk­ko­kyy­di­tyk­siä van­huk­sil­le sekä tuke­maan kah­den opet­ta­jan Lions Quest-kou­lu­tuk­sia. Kou­lu­tus­ten tavoit­tee­na on tukea nuor­ten kas­vua ja hyvin­voin­tia sekä edis­tää välit­tä­mi­sen kult­tuu­ria. Ja vaik­ka LC Hau­ki­pu­das lupauk­sen­sa mukai­ses­ti onkin kes­kit­tä­nyt aut­ta­mis­toi­min­tan­sa lähia­lu­eel­leen, on sil­lä myös kak­si kum­mi­las­ta Sri Lan­kas­sa.

Hau­ki­pu­taan Lions Clu­bin tulot muo­dos­tu­vat pää­osin jou­lun alla teh­tä­vän sina­pin myyn­nis­tä, kirp­pu­to­ri­tuo­tois­ta sekä pul­lon­pa­lau­tus­kuit­tien keräyk­ses­tä, johon voi osal­lis­tua Hau­ki­pu­taal­la useis­sa eri kaup­pa­liik­keis­sä. Klu­bin kirp­pu­to­ri­pöy­tä on Hau­ki­kirp­pik­sel­lä, jon­ne kuka tahan­sa voi lah­joit­taa tava­raa myyn­tiin. Lei­jo­nien maa­kun­nan­kuu­lu sinap­pi val­mis­tuu jäl­leen myyn­tiin sopi­vas­ti ennen jou­lua.