Hau­ki­pu­taan kes­kus­taan vir­kis­tys­reit­ti

Virkistysreitti sijoittuisi punaisella rajattuun osaan rantaviivaa.

Kii­min­ki­jo­ki­var­teen Hau­ki­pu­taal­le ale­taan suun­ni­tel­la Joki­ran­nan vir­kis­tys­reit­tiä. Reit­ti sijoit­tuu Hau­ki­pu­taan kes­kus­tan puo­li­seen joki­ran­taan sil­lan molem­min puo­lin  kirk­ko­ran­nas­ta nykyi­seen urhei­lu­kent­tään asti.

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­pal­ve­lut kut­suu asu­kas­ti­lai­suu­teen kaik­kia vir­kis­tys­rei­tin suun­nit­te­lus­ta kiin­nos­tu­nei­ta ker­to­maan tie­toa, ideoi­ta ja aja­tuk­sia alu­een nyky­käy­tös­tä ja kehit­tä­mi­ses­tä tule­vai­suu­des­ta. Tilai­suus jär­jes­te­tään Hau­ki­pu­taan kou­lul­la (Tor­pan­mäen­tie 3) tiis­tai­na 28. elo­kuu­ta kel­lo 17 alkaen. Alus­sa jär­jes­te­tään kah­vi­tar­joi­lu.