Hau­ki­pu­taal­la met­säs­te­tään Pyö­rä­san­ka­rei­ta

Pyö­räi­ly elä­män­ta­vak­si -hank­keen Pyö­rä- ja Kam­pus­san­ka­rit kier­tä­vät syk­syn 2019 aika­na ylä- ja yhte­näis­kou­luis­sa sekä toi­sel­la asteel­la nos­tat­ta­mas­sa pyö­räi­ly­huu­maa. Pyö­rä­san­ka­rit kur­vaa tiis­tai­na 15.10. Hau­ki­pu­taan Län­si­tuu­len kou­lul­le ja kes­ki­viik­ko­na 16.10. Meri­kos­ken kou­lul­le Ouluun innoit­ta­maan oppi­lai­ta ja opet­ta­jia otta­maan pyö­räi­ly osak­si kou­luar­kea.

Suo­men yli pyy­häl­tä­vään pyö­räi­ly­huu­maan tar­jo­taan lää­ket­tä, kun Kou­lu­lii­kun­ta­lii­ton Pyö­rä­san­ka­rit kier­tää syk­syn aika­na val­ta­kun­nal­li­ses­ti lähes 20 ylä- ja yhte­näis­kou­lus­sa met­säs­täen kun­kin opet­ta­jan ja oppi­laan sisäis­tä pyö­räi­li­jää eri puo­lel­la Suo­mea. Vie­rai­lut tar­joa­vat uusia ideoi­ta pyö­rän hyö­dyn­tä­mi­seen kou­lun arjes­sa sekä innos­taa pyö­rän käyt­tä­mi­seen, oli oma tapa pyö­räil­lä mikä tahan­sa.

Ras­ti­pis­te­muo­toi­ses­sa kou­lu­vie­rai­lus­sa on luvas­sa moni­puo­lis­ta toi­min­taa, kuten pyö­räl­lä temp­pui­lua ja kisai­lua. Kou­lul­le raken­ne­taan vie­rai­lun yhtey­des­sä pyö­rä­ra­ta, ja kou­lu­te­taan oppi­lais­ta oma pyö­rä­tii­mi kehit­tä­mään kou­lun pyö­räi­ly­kult­tuu­ria. Kou­lu­vie­rai­luis­ta vas­taa

Pyö­rä­san­ka­rei­den pyö­räi­ly­asian­tun­ti­ja Miik­ka Mäke­lä, jon­ka ener­gi­nen ja has­sun­haus­ka ote pis­tää pyö­rän kuin pyö­rän liik­keel­le.

– Pyö­räi­ly sopii kai­kil­le, pyö­räl­lä voi pela­ta, kisail­la, temp­puil­la tai opet­taa eri oppiai­nei­ta, veis­te­lee opet­ta­ja, esiin­ty­vä tai­tei­li­ja ja pyö­räi­lyn monio­saa­ja Mäke­lä.

Ilmas­ton­muu­tos­ta vas­taan

Suo­ma­lais­ten har­ras­te­tuim­piin lii­kun­ta­muo­toi­hin lukeu­tu­va pyö­räi­ly näkyy ja kuu­luu nyt vah­vas­ti. Kau­pun­ki­pyö­rät yleis­ty­vät, läs­ki­pyö­räi­ly on vah­vas­sa nos­tees­sa ja säh­kö­pyö­riä näkyy yhä enem­män katu­ku­vas­sa.

Tans­kas­sa on las­ket­tu jokai­sen pyö­räi­ly­ki­lo­met­rin tuot­ta­van yhteis­kun­nal­le 0,16 euroa ja hen­ki­lö­au­toi­lu­ki­lo­met­rin puo­les­taan kulut­ta­van 0,10 euroa. Tuot­to koos­tuu eri­tyi­ses­ti saa­duis­ta ter­veys­hyö­dyis­tä. Nos­ta­mal­la esil­le pyö­räi­lyn eko­lo­gi­suut­ta, ilmas­to­vai­ku­tus­ta sekä ter­veys­vai­ku­tuk­sia, kan­nus­te­taan nuo­ria yhte­nä ilmas­to­te­ko­na lisää­mään pyö­räi­lyä arjes­saan.

Pyö­räi­ly­buu­miin ovat rea­goi­neet myös Kou­lu­lii­kun­ta­liit­to yhdes­sä Pyö­räi­ly­kun­tien ver­kos­ton kans­sa, joi­den tuo­re Pyö­räi­ly elä­män­ta­vak­si -han­ke teh­tai­lee uusia Pyö­rä- ja Kam­pus­san­ka­rei­ta ylä­kou­luis­sa ja toi­sen asteen oppi­lai­tok­sis­sa.

Pyö­räi­ly tuo­daan osak­si kou­lun ja oppi­lai­tok­sen toi­min­ta­kult­tuu­ria, jol­loin pyö­rää hyö­dyn­ne­tään osa­na oppi­mis­ta, tee­ma­päi­viä ja arki­mat­ko­ja.

– Pyö­räi­ly on oiva tapa lii­kun­nal­li­sen elä­män­ta­van juur­rut­ta­mi­seen, tote­aa Mäke­lä.

Pyö­räi­lyyn innos­ta­via mate­ri­aa­le­ja löy­tyy Kou­lu­lii­kun­ta­lii­ton net­ti­si­vuil­ta.