Hätä­kes­kus­lai­tos jul­kai­see kaik­ki vaa­ra­tie­dot­teet ver­kos­sa

Hätä­kes­kus­lai­tos ottaa käyt­töön 112.fi-verkkosivustollaan uuden osion väes­tön varoit­ta­mi­seen. Suo­men- ja ruot­sin­kie­li­sil­le etusi­vuil­le tule­vas­sa osios­sa jul­kais­taan jat­kos­sa kaik­ki anne­tut vaa­ra­tie­dot­teet sekä nii­den mah­dol­li­set jat­ko­tie­dot­teet ja vaa­ra ohi -tie­dot­teet. Uudel­la pal­ve­lul­la Hätä­kes­kus­lai­tos halu­aa vas­ta­ta tar­pee­seen, joka on tul­lut esil­le kan­sa­lais­pa­laut­tei­den kaut­ta.

Nyt käyt­töö­no­tet­ta­va Vaa­ra­tie­do­te-osio tulee näky­viin 112.fi-verkkosivuston suo­men- ja ruot­sin­kie­li­sil­le etusi­vuil­le vain sil­loin, kun vaa­ra­tie­do­te on voi­mas­sa.

– 112.fi-sivuston Vaa­ra­tie­do­te-osios­sa näky­vät vain kul­loin­kin voi­mas­sa ole­vat vaa­ra­tie­dot­teet, eikä osioon muo­dos­tu arkis­toa anne­tuis­ta vaa­ra­tie­dot­teis­ta. Osio tulee näky­viin etusi­vun oike­aan ylä­kul­maan ja se varaa käyt­töön­sä tar­vit­se­man­sa tilan sen mukaan, kuin­ka mon­ta vaa­ra­tie­do­tet­ta on aktii­vi­se­na samaan aikaan, ker­too joh­to­kes­kuk­sen pääl­lik­kö Jyr­ki Hei­no­nen Hätä­kes­kus­lai­tok­sel­ta.

Vaa­ral­li­ses­ta tapah­tu­mas­ta annet­ta­va ensim­mäi­nen vaa­ra­tie­do­te jul­kais­taan Vaa­ra­tie­do­te-otsi­kon alla. Tämän jäl­keen samaan tapah­tu­maan liit­ty­vä seu­raa­va vaa­ra­tie­do­te voi­daan jul­kais­ta oman Jat­ko­tie­do­te-otsik­kon­sa alle. Vaa­ra ohi -otsi­kon alle puo­les­taan jul­kais­taan vaa­ra­tie­do­te, joka ker­too vaa­ral­li­sen tapah­tu­man ole­van ohi.

– Toteu­tus­rat­kai­sul­la pyri­tään hel­pot­ta­maan tie­don löy­ty­mis­tä ja sel­keän aika­jär­jes­tyk­sen muo­dos­tu­mis­ta, sel­vit­tää Hei­no­nen uut­ta toi­min­ta­ta­paa.

– Hätä­kes­kus­lai­tos osal­lis­tuu viral­li­sen väli­tys­jär­jes­tel­män kehit­tä­mi­seen vuo­den 2018 aika­na yhdes­sä Yleis­ra­dion ja mui­den väli­tys­jär­jes­tel­mään liit­ty­vien sidos­ryh­mien ja yhteis­työ­kump­pa­nien kans­sa. Verk­ko­si­vus­tol­la ole­val­la jul­kai­suo­siol­la haluam­me täy­den­tää väli­tys­jär­jes­tel­mää ja tavoit­taa myös nii­tä koh­de­ryh­miä, joi­ta viral­li­nen väli­tys­jär­jes­tel­mä ei tavoit­tai­si, koros­taa Hei­no­nen.

Hätä­kes­kus­lai­tos jul­kai­see vaa­ra­tie­dot­teet myös sosi­aa­li­sen median pal­ve­luis­saan Face­boo­kis­sa ja Twit­te­ris­sä.

Vaa­ra­tie­do­te on toi­mi­val­tai­sen viran­omai­sen anta­ma tie­do­te, jon­ka tar­koi­tus on varoit­taa vaa­ral­li­ses­ta tapah­tu­mas­ta. Tar­peen vaa­ties­sa tie­do­te myös ohjeis­taa, miten suo­jau­tua vaa­ral­li­sel­ta tapah­tu­mal­ta tai sen seu­rauk­sil­ta ja miten vält­tää vaa­ra­ti­lan­tei­ta. Toi­mi­val­tai­set viran­omai­set toi­mit­ta­vat laa­ti­man­sa vaa­ra­tie­dot­teet hätä­kes­kuk­seen ja Hätä­kes­kus­lai­tos välit­tää var­men­ne­tut vaa­ra­tie­dot­teet edel­leen Yleis­ra­dioon (YLE). Hätä­kes­kus­lai­tos voi antaa vaa­ra­tie­dot­teen myös itse­näi­ses­ti hätä­lii­ken­teen häi­riö­ti­lan­teis­sa.

Vaa­ra­tie­dot­tei­ta välit­tä­vät Yleis­ra­dion (YLE) ja kau­pal­lis­ten radioi­den radio­ka­na­vat. Yleis­ra­dio (YLE) jul­kai­see anne­tut vaa­ra­tie­dot­teet Teksti-TV:ssä ja verk­ko­si­vuil­laan. Lisäk­si vaa­ra­tie­dot­teen anta­va viran­omai­nen voi päät­tää, että vaa­ra­tie­do­te väli­te­tään tie­dok­si myös tele­vi­sios­sa. Tilan­ne­koh­tai­ses­ti vaa­ra­tie­do­tet­ta on tar­vit­taes­sa täy­den­net­tä­vä toi­sel­la, ja tar­peen mukaan useam­mal­la­kin tie­dot­teel­la. Viran­omai­set voi­vat varoit­taa väes­töä myös suo­raan esi­mer­kik­si ovel­ta ovel­le -tie­dot­ta­mi­sel­la, kai­u­ti­nau­to­ja tai väes­tö­hä­lyt­ti­miä käyt­täen sekä verk­ko­vies­tin­nän ja media­tie­dot­tei­den avul­la.