Glo­bal Cli­ma­te Stri­ke 2019: Ilmas­to­ter­vei­siä Iin lukios­ta!

Iin lukiossa rakennettiin ilmastolakkoilevia lumiukkoja Global Climate Strike 2019 -päivän kunniaksi. Kuva: Janette Savela

Iin lukion opis­ke­li­jat osal­lis­tui­vat tänään jär­jes­tet­tyyn maa­il­man­laa­jui­seen Glo­bal Cli­ma­te Stri­ke 2019 mie­le­nil­mauk­seen puu­haa­mal­la ilmas­to­lak­koi­le­via lumiuk­ko­ja lukion pihal­le. Fik­sut lukio­lai­set tie­tä­vät, että ilmas­ton­muu­tos­ta ei tor­ju­ta jää­mäl­lä kotiin nuk­ku­maan, vaan toi­mi­mal­la aktii­vi­ses­ti tär­keän asian puo­les­ta.

Nuo­ret ymmär­tä­vät, että jokai­nen voi omil­la arki­sil­la valin­noil­laan vai­kut­taa omaan hii­li­ja­lan­jäl­keen. Kou­lu­mat­kat kan­nat­taa kul­kea pyö­räil­len, kävel­len tai jul­ki­sil­la kul­ku­neu­voil­la ja lihan sijaan suo­si­taan kas­vik­sia ravin­nos­sa. Aina kulu­tus­tot­tu­mus­ten muut­ta­mi­nen ei kui­ten­kaan ole mah­dol­lis­ta, joten sii­nä tapauk­ses­sa kan­nat­taa ryh­tyä kar­bo­nau­tik­si eli kom­pen­soi­maan aiheut­ta­mi­aan pääs­tö­jä.

Yhteis­kun­nas­sa radi­kaa­lien ilmas­to­toi­mien ja aktii­vi­sen ilmas­to­po­li­tii­kan aika on nyt. Äänes­tä­mi­nen on tär­keä tapa vai­kut­taa, jot­ta mei­dän kaik­kien yhtei­sis­tä asiois­ta päät­tä­vät polii­ti­kot otta­vat ilmas­to­asiat vaka­vas­ti.

Iin lukion ilmas­to­kam­pan­jas­sa oli muka­na noin pari­kym­men­tä maan­tie­teen kurs­sin opis­ke­li­jaa. He kiit­tä­vät kaik­kia hyvis­tä ilmas­to­teois­ta ja kan­nus­ta­vat aktii­vi­siin toi­miin ilmas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­sek­si tule­vai­suu­des­sa ihan jokai­se­na päi­vä­nä.

Hen­na Anun­ti