Eri­kois­sai­raan­hoi­don poh­joi­ses­ta osuus­kun­nas­ta sopi­mus

OYS-eri­tyis­vas­tuu­alu­een sai­raan­hoi­to­pii­rien joh­ta­jat alle­kir­joit­ti­vat osuus­kun­nan perus­ta­mis­so­pi­muk­set 7.11.2019. Osuus­kun­nan tavoit­tee­na on tur­va­ta eri­kois­sai­raan­hoi­don pal­ve­lut ja laa­tu koko poh­joi­sen Suo­men alu­eel­la.

OYS-Eri­tyis­vas­tuu­alu­een osuus­kun­nan tavoit­tee­na on tur­va­ta eri­kois­sai­raan­hoi­don pal­ve­lut ja laa­tu koko poh­joi­sen Suo­men alu­eel­la.

Osuus­kun­ta ja sen ensim­mäi­nen tytä­ryh­tiö, osaa­mi­sen jaka­mi­sen yhtiö, käyn­nis­tä­vät toi­min­tan­sa lop­pu­vuo­des­ta 2019.

Omis­ta­ji­na perus­te­tuis­sa yhtiöis­sä ovat Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin kun­tayh­ty­mä, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin kun­tayh­ty­mä, Kes­ki-Poh­jan­maan sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­kun­tayh­ty­mä, Kai­nuun sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­mä ja Län­si-poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rin kun­tayh­ty­mä. Osuus­kun­nan omis­tus jakau­tuu sai­raan­hoi­to­pii­rien väes­tö­poh­jan suh­tees­sa.

Poliit­ti­sis­ta luot­ta­mus­hen­ki­löis­tä koos­tu­vas­sa OYS-Eri­tyis­vas­tuu­alu­een osuus­kun­nan hal­lin­to­neu­vos­tos­sa on 16 jäsen­tä ja hal­li­tuk­ses­sa on kah­dek­san viran­hal­ti­ja­jä­sen­tä eri sai­raan­hoi­to­pii­reis­tä.

Osaa­mi­sen jaka­mi­sen yhtiön teh­tä­vä­nä on alkuun eri­kois­lää­kä­reis­tä muo­dos­tet­ta­vien osaa­ja­poo­lien avul­la hel­pot­taa Poh­jois-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­rien lää­kä­ri­pu­laa.