Eri­koi­sia har­ras­tuk­sia: Kunin­kaal­lis­ta pos­tia

Inka Jäm­sä

Kaik­ki alkoi, kun pari vuot­ta sit­ten kiin­nos­tuin kunin­kaal­li­sis­ta toden teol­la. Aluk­si pel­käs­tään Ruot­si. Sit­ten Iso-Bri­tan­nia. Sit­ten Tans­ka, Nor­ja, Espan­ja, Hol­lan­ti, Bel­gia, Japa­ni, Jor­da­nia, Monaco…

Vuo­si sit­ten Espan­jan Infan­ta Sofían syn­ty­mä­päi­vä­nä pää­tin perus­taa Ins­ta­gra­miin kunin­kaal­li­sin kes­kit­ty­vän tilin. Seu­raa­ja­mää­rä kas­voi hitaas­ti, mut­ta var­mas­ti. Kiin­ni­tin koko ajan enem­män huo­mio­ta mui­den pos­tauk­siin kir­jeis­tä, joi­ta he ovat saa­neet eri Euroo­pan hoveis­ta, ja har­ras­tuk­sen kaut­ta tul­leet ystä­vät suo­sit­te­li­vat kokei­le­maan. Itse­kin olin lähet­tä­nyt jou­lu­na 2016 Ruot­sin kruu­nunprin­ses­sa Vic­to­rial­le per­hei­neen pie­nen pake­tin, joka sisäl­si mm. kir­jeen, ja ajat­te­lin, että voi­si­han sitä alkaa tänä vuon­na lähet­te­le­mään aktii­vi­sem­min­kin nii­tä kir­jei­tä. Vali­tet­ta­vas­ti Vic­to­rian kir­jee­seen en kos­kaan saa­nut vas­taus­ta, mut­ta jäl­ki­kä­teen aja­tel­tu­na en ole sii­tä niin yllät­ty­nyt, sil­lä olen monil­ta kuul­lut, että Poh­jois­mais­ta, var­sin­kaan Ruot­sis­ta tai Nor­jas­ta, ei vas­taus­ta yleen­sä saa­vu.

Yllät­täen erää­nä syy­sil­ta­na sain sit­ten aja­tuk­sen, että nyt haluan kir­joit­taa, heti! Sanoin äidil­le, että sano minul­le joku kunin­kaal­li­nen. Hän sanoi prin­ses­sa Anne, ja kos­ka hänen syn­ty­mä­päi­vään­sä en muis­ta­nut, tar­kis­tin netis­tä ja huo­ma­sin, että hänel­lä­hän on muu­ta­man päi­vän pääs­tä syn­ty­mä­päi­vä! Seu­raa­va­na päi­vä­nä läh­ti kort­ti Isoon-Bri­tan­ni­aan. Vas­taus tuli muu­ta­man vii­kon kulut­tua, ja olin onne­ni kuk­ku­loil­la! Tie­dän var­sin hyvin, että Anne ei edes luul­ta­vas­ti kos­kaan näh­nyt­kään onnit­te­lu­kort­tia­ni, mut­ta onhan se kum­min­kin todel­la hie­no jut­tu! Kos­ka Anne saa toden­nä­köi­ses­ti huo­mat­ta­vas­ti vähem­män kir­jei­tä, kuten esi­mer­kik­si Cam­brid­gen hert­tua­tar Cat­he­ri­ne, kir­je oli hen­ki­lö­koh­tai­sem­pi kuin jäl­keen­päin Bri­teis­tä saa­ma­ni kir­jeet, sil­lä sii­nä mai­nit­tiin nime­ni mon­ta ker­taa, ja kir­jeen lopus­sa oli lähet­tä­jän alle­kir­joi­tus.

Aloin merk­kail­la merk­ki­päi­viä ylös, ja kir­jei­tä tuli lähe­tel­tyä muu­ta­mia pit­kin syk­syä. Kor­tit läh­ti­vät mm. prins­si Har­ryl­le syn­ty­mä­päi­vän­sä joh­dos­ta, toi­nen syn­ty­mä­päi­vä­kort­ti Astu­rian ruh­ti­nat­ta­rel­le, Espan­jan kruu­nunprin­ses­sa Leo­no­ril­le, sekä tot­ta kai onnit­te­lu­kort­ti prins­si Har­ryl­le ja nei­ti Meg­han Marklel­le hei­dän kih­lausuu­ti­sen­sa joh­dos­ta.

Jou­lu­na alkoi­kin sit­ten astet­ta suu­rem­pi kort­tiu­rak­ka, kun lähe­tin yhten­sä kym­me­nen jou­lu­kort­tia Euroo­pan hovei­hin sekä muu­ta­man muun kor­tin tai pake­tin muu­al­le, mm. net­ti­ka­ve­ril­le­ni Sak­saan. Mei­dät toi yhteen kunin­kaal­li­set sekä nor­ja­lai­set kak­sos­lau­la­jat Marcus ja Mar­ti­nus. Isä­ni tapaa aina vit­sail­la, että olem­me ainoat koko Euroo­pas­sa, jot­ka tyk­kää­vät sekä kunin­kaal­li­sis­ta että heis­tä. Sikä­li oli erit­täin hyvä tuu­ri, että koh­ta­sim­me!

Jou­lun vie­tin Thai­maas­sa, joten en ollut koto­na suo­raan vas­taa­not­ta­mas­sa tul­lei­ta kir­jei­tä. Olin saa­nut kol­me muu­ta kir­jet­tä, sekä yhden kunin­kaal­li­sen vas­taus­kir­jeen; jou­lu­ter­veh­dyk­sen Monacos­ta. Kor­tin etu­puol­ta koris­ti viral­li­se­na jou­lu­kort­ti­ku­va­na jul­kais­tu kuva ruh­ti­nas­pa­rin kol­mi­vuo­tiais­ta kak­so­sis­ta, prins­si Jacque­sis­ta ja prin­ses­sa Gabriel­las­ta. Kuva oli suu­rel­le kort­ti­poh­jal­le lii­mat­tu aito valo­ku­va, joten kort­ti oli sinän­sä erit­täin hyvä­laa­tui­nen. Seu­raa­va­na päi­vä­nä kotiin tulon jäl­keen, kir­jei­den avaa­mi­sen lisäk­si, pos­ti­tin jo vuo­den ensim­mäi­set kir­jeet: kah­del­le kir­je­ka­ve­ril­le sekä syn­ty­mä­päi­vä­kor­tin hert­tua­tar Cat­he­ri­nel­le, tut­ta­val­li­sem­min Katel­le.

Lisää vas­taus­kir­jei­tä on saa­pu­nut kol­me Isos­ta-Bri­tan­nias­ta ja yksi Tans­kas­ta, mut­ta en odot­tai­si­kaan vas­taus­kir­jei­tä kama­lan nope­aan tah­tiin, sil­lä jou­lu on seson­kiai­kaa myös hoveis­sa. Täl­lä het­kel­lä odo­tan vas­taus­ta kah­dek­saan kir­jee­seen. Saa nyt näh­dä, mis­tä kaik­kial­ta saan pos­tia, kai­kis­ta nois­ta pai­kois­ta olen kuul­lut mui­den saa­neen vas­tauk­sia, ja Isos­ta-Bri­tan­nias­ta aina­kin on tapa­na lähet­tää vas­tauk­set ylei­ses­ti kaik­kiin kir­jei­siin. Toi­vo­taan, jos­ko aina­kin muu­ta­ma tuli­si!

Vuo­si 2018 tulee ole­maan suur­ta juh­laa myös kunin­kaal­lis­ten kes­kuu­des­sa. Koko vuon­na on tot­ta kai run­saas­ti syn­ty­mä­päi­viä, ja var­sin­kin Ruot­sin pik­ku­ku­nin­kaal­lis­ten syn­ty­mä­päi­vä­ku­via odo­tan kovas­ti. Hei­nä­kuus­sa vie­te­tään tut­tuun tapaan jo aikai­sem­min mai­ni­tun Ruot­sin kruu­nunprin­ses­sa Vic­to­rian syn­ty­mä­päi­viä, eli Vic­to­ria­da­ge­nia. Sekä Isos­sa-Bri­tan­nias­sa että Ruot­sis­sa odo­te­taan uut­ta pik­kuprins­siä tai -prin­ses­saa, Bri­teis­sä Katel­le ja naa­pu­ri­maas­sa kunin­gas­pa­rin kuo­puk­sel­le prin­ses­sa Made­lei­nel­le. Kum­mal­le­kin tule­va lap­si on kol­mas. Lisäk­si lau­an­tai­na 19. tou­ko­kuu­ta vie­te­tään Har­ryn ja Meg­ha­nin häi­tä. Kort­te­ja ja kir­jei­tä tulee var­mas­ti lähe­tet­tyä vie­lä enem­män kuin vii­me vuon­na, ja tähän men­nes­sä vuo­si 2018 on men­nyt eri­tyi­sen muka­vas­ti, sekä kunin­kaal­lis­ten kan­nal­ta että muu­ten­kin.

Jutun kir­joit­ta­ja Hau­ki­pu­taan kou­lul­ta osal­lis­tuu Ran­ta­poh­jan ja alu­een ylä­kou­lu­jen väli­seen mediayh­teis­työ­hön, jon­ka jut­tu­ja jul­kais­taan vii­koit­tain Rant­si­kas­sa sekä Ran­ta­poh­jan net­ti­si­vuil­la