Ensim­mäi­nen Tai­tei­den Yö Kel­los­sa

Tai­tei­den Yö jär­jes­te­tään ensim­mäis­tä ker­taa Kel­lon kou­lul­la tors­tai­na 5.9. Tapah­tu­mas­sa on mah­dol­lis­ta osal­lis­tua eri­lai­siin tai­de­työ­pa­joi­hin (mm. graf­fi­ti, tans­si, par­kour, askar­te­lu, musiik­ki) sekä naut­tia eri­lai­sis­ta tai­de-esi­tyk­sis­tä.

Tapah­tu­ma on suun­nat­tu lap­sil­le ja nuo­ril­le, mut­ta myös van­hem­mat osal­lis­tu­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta mukaan.

Tapah­tu­man jär­jes­tää Kel­lon kou­lun van­hem­pain­toi­mi­kun­ta Vii­sa­ri. Tai­tei­den Yö alkaa kel­lo 18 ja kes­tää 22 saak­ka.