Ensia­pu­ryh­mä hakee uusia har­ras­ta­jia Kii­min­gis­sä

Kii­min­gin ensia­pu­ryh­mä jär­jes­tää kiin­nos­tu­neil­le ihmi­sil­le uusien illan, jon­ka aika­na esi­tel­lään Punai­sen Ris­tin ja ensia­pu­ryh­män toi­min­taa Kii­min­gis­sä.

Ensia­pu­ryh­mät kokoon­tu­vat sään­nöl­li­ses­ti opet­te­le­maan ja har­joit­te­le­maan ensia­pu­tai­to­ja. Ensia­pu­tai­to­jen lisäk­si ryh­mäs­sä voi oppia muun muas­sa radio­pu­he­lin­ten käyt­töä, suun­nis­tus­ta, ryh­män joh­ta­mis­ta ja kou­lut­ta­mis­ta. Osa ensia­pu­ryh­mä­läi­sis­tä osal­lis­tuu myös häly­tys­teh­tä­viin osa­na Vapaa­eh­tois­ta pelas­tus­pal­ve­lua.

Uusien ilta jär­jes­te­tään Kii­min­gis­sä Senio­ri­ta­lol­la, Ter­veys­tie 3, tors­tai­na 17.1. kel­lo 18.